Error
 • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Upravni odjeli

Upravna tijela gradske uprave Grada Vrgorca prate stanje u oblastima za koje su osnovana, pripremaju akte iz tih oblasti, izra?uju stru?ne podloge za rjeavanje i objanjavanje odre?enih pojava u okviru svog podru?ja rada, te obavljaju druge poslove utvr?ene zakonom, drugim propisima i aktima Grada.

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela gradska uprava Grada Vrgorca sastoji se od:
1. Upravni odjel za lokalnu upravu i samoupravu
2. Upravni odjel za prora?un i financije
3. Upravni odjel za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove
4. Upravni odjel za drutvene djelatnosti


 

 

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU UPRAVU I SAMOUPRAVU

U Upravnom odjelu za lokalnu upravu i samoupravu obavljaju se:

 • stru?ni, administrativni i tehni?ki poslovi za potrebe rada gradskih tijela, Gradskog vije?a, Gradskog poglavarstva i gradona?elnika,
 • zajedni?ki poslovi za sva upravna tijela kao to su poslovi oko radnih odnosa, protokolarni poslovi, materijalno-tehni?ki poslovi, nabava i raspolaganje zajedni?kim sredstvima i drugi sli?ni poslovi,
 • pravno savjetodavni poslovi iz djelokruga grada kao jedinice lokalne samouprave kao i poslovi koji nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela.


Pro?elnik

Opis poslova i zadataka:

Upravlja Upravnim odjelom, organizira i koordinira rad u Upravnom odjelu; osigurava zakonitost rada i odgovoran je za zakonitost rada i poslovanja Upravnog odjela, izvrava ili osigurava izvravanje odluka gradona?elnika, Gradskog poglavarstva i Gradskog vije?a te kontrolira izvrenje istih, vodi brigu o pravovremenom izvrenju programa rada Gradskog vije?a i Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, priprema u suradnji s gradona?elnikom i predsjednikom Gradskog vije?a dnevni red sjednica poglavarstva i Vije?a i njihovih radnih tijela te utvr?uje prijedloge zaklju?aka za sjednice istih; stru?no pomae u vo?enju sjednica; daje miljenje o zakonitosti i kvaliteti akata i drugih materijala koji se dostavljaju Gradskom poglavarstvu i Gradskom vije?u i njihovim radnim tijelima na raspravu, s pravom vra?anja pojedinih materijala na doradu predlagateljima ukoliko ustanovi nepravilnosti i ne kvalitetu istih; izra?uje nacrte odnosno prijedloge akata koje donosi Gradsko vije?e odnosno Gradsko poglavarstvo ukoliko nije izravno nadlean drugi upravni odjel gradske uprave, obavlja najsloenije savjetodavne poslove gradona?elniku i predsjedniku Gradskog vije?a i vri nadzor nad primjenom propisa o uredskom poslovanju; brine o zakonitosti rada i , brine o izvrenju odluka i drugih akata Vije?a i Poglavarstva, sre?uje i organizira ?uvanje sjedni?kog materijala, organizira izdavanje "Vjesnika" - slubenog glasila Grada Vrgorca, prati zakonske propise iz oblasti lokalne samouprave; koordinira rad izme?u mjesnih odbora i gradske samouprave, te obavlja stru?ne poslove za potrebe mjesnih odbora; obavlja i druge poslove po nalogu gradona?elnika.


 

 

UPRAVNI ODJEL ZA PRORA?UN I FINANCIJE

U Upravnom odjelu za prora?un i financije obavljaju se poslovi izrade i izvrenja prora?una, te ostali poslovi vezani za prihode i financiranje Grada.


Pro?elnik

Opis poslova i zadataka:
Rukovodi radom Upravnog odjela; koordinira rad djelatnika; vodi stru?ne poslove u svezi izrade gradskog prora?una, kao i svih odluka, zaklju?aka i pravilnika iz podru?ja financijskog poslovanja; analizira i kontrolira izvrenje gradskog prora?una; prati provedbu odluka i brine se za racionalno gospodarenje financijskim sredstvima; izra?uje izvje?a, analize i programe za potrebe Gradskog poglavarstva, Gradskog vije?a, upanije, Ministarstva financija; zaprimanje i kontrola svih. knjigovodstvenih dokumenata, te vo?enje financijskog knjigovodstva kao i sve poslove s tim u svezi; kontiranje i knjienje ra?unovodstvene dokumentacije; uskla?uje dnevnike, glavne knjige te vodi propisane pomo?ne knjige i brine o njihovu ?uvanju i odlaganju; izra?uje izvje?a, periodi?ne obra?une, zavrne ra?une, kao i sve druge poslove prema nalogu gradona?elnika.


 

 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, GOSPODARENJE PROSTOROM I KOMUNALNE POSLOVE

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove obavljaju se poslovi koji su Ustavom, zakonom ili drugim posebnim propisima dodijeljeni jedinicama lokalne samouprave i to osobito poslovi koji se odnose na:

 • gospodarstvo,
 • ure?enje naselja i stanovanja,
 • prostorno i urbanisti?ko planiranje,
 • komunalne djelatnosti,
 • imovinsko-pravne poslove,
 • zatitu i unapre?enje prirodnog okolia,
 • prometa na svom podru?ju,
 • protupoarnu i civilnu zatitu.


Pro?elnik

Opis poslova i zadataka:
Rukovodi Upravnim odjelom u skladu sa zakonom i propisima te odlukama Gradskog vije?a i Poglavarstva; odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova; organizira i koordinira rad Upravnog odjela; priprema odluke i druge akte; organizira rad i vodi radna tijela Gradskog vije?a i Poglavarstva, te priprema izradu i donoenje dokumentacije prostornog ure?enja; organizira izrade elaborata i studija te provedbe konkretnih aktivnosti u svezi istih i zatite okolia, kao i druge poslove dravne uprave u nadlenosti grada; priprema dokumentaciju za ure?enje gradskog zemljita za izgradnju komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna rasvjeta, nerazvrstane ceste, odvodnja oborinskih voda); koordinira i nadzire poslove odravanja i izgradnje infrastrukture; vri obra?un komunalnog doprinosa, te obavlja ostale poslove po nalogu gradona?elnika.


 

 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUTVENE DJELATNOSTI

U Upravnom odjelu za drutvene djelatnosti obavljaju se poslovi koji su Ustavom, zakonom ili drugim posebnim propisima dodijeljenji jedinicama lokalne samouprave i to osobito poslovi koji se odnose na:

 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zatitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i port,
 • zatitu potroa?a.


Pro?elnik

Opis poslova i zadataka:
Rukovodi Upravnim odjelom u skladu sa zakonom i propisima te odlukama Gradskog vije?a i Poglavarstva; odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova; organizira i koordinira rad Upravnog odjela; priprema odluke i druge op?e akte te ugovore vezano za poslove koji se odnose na ugostiteljsku djelatnost, turisti?ku zajednicu, promet na podru?ju Grada Vrgorca te auto-taxi prijevoz, zatitu potroa?a, protupoarnu i civilnu zatitu, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zatitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i port; izra?uje prijedloge programa u oblasti predkolskog odgoja, kolstva, kulture, porta i tehni?ke kulture; predlae financiranje, sponzoriranje i druge vrste potpore projektima i programima; sudjeluje u organiziranju javnih manifestacija zna?ajnih za Grad Vrgorac iz oblasti predkolskog odgoja, kolstva, kulture, porta i tehni?ke kulture, supotpisuje ugovore koje ovjerava gradona?elnik bez obzira da li istim ugovorima Grad Vrgorac stje?e prava ili obveze iz podru?ja rada Upravnog odjela. Sudjeluje i obavlja poslove u svezi izrade Odluka i drugih akata za potrebe Gradskog vije?a i Gradskog poglavarstva te njihovih radnih tijela. Vodi upravni postupak te obavlja i druge poslove po nalogu gradona?elnika.