Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Dje?ji vrti? "P?elica" Vrgorac

Dje?ji vrti? "P?elica" Vrgorac
Ravnatelj: ana Jerkui?
Ravnatelj (telefon 021 674 222, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
Tajnik (tel: 021 674 228)Na temelju broja djece, broja skupina, primarnog programa sukladno Zakonu o predkolskom odgoju i naobrazbi te elementima standarda drutvene brige o djeci predkolskog uzrasta Grada Vrgorca broj djelatnika je slijede?i:
PceliceRavnatelj, vs
Defektolog-logoped, vss
Medicinska sestra, sss
Odgojiteljice - 12 djelatnika, vs
Tajnik, vs
Ra?unovo?a, vs
Kuharica, kv
Pomo?nica kuharice, kv
Ekonom-servirka, kv
Sprema?ice, nkv


Osnovna djelatnost ove ustanove je odgoj i naobrazba djece predkolskog uzrasta.
U ovoj odgojno obrazovnoj ustanovi polazimo od na?ela pluralizma i slobode u primjeni pedagoki ideja, koncepcije razli?itosti u svim vrstama i oblicima provo?enja programa. Poti?emo izvritelje programa pri planiranju i programiranju te njegove realizacije pri tom uvaa vaju?i interese, elje i potrebe djece. Putem odgojnih (radnih) centara poti?emo kreativnost, razvoj intelektualnih, duhovnih, moralnih i drugih sposobnosti primjerenih uzrastu djeteta. Kako bi zadovoljili potrebe i interese djece organiziramo odre?ene sekcije, projekte, igraonice. Itencija nam je da kroz takve i sli?ne  programe uklju?imo i roditelje. Poto je skrb i njega tako?er vrlo bitan segment za djecu predkolskog uzrasta, tijekom godine kontinuirano vodimo evidencijuo zdravstvenom stanju i eventualnim povredama, kao i evidenciju opobolu djece. Permanentno vodimo brigu o epidemiolokim indikacijama, kontinuirano vodimo evidenciju sanitarnog nadzora. Prehranu smo kvantitetom i kvalitetom prilagodili razvojnim potrebama djece (kalorije, vitamini, proteini ugljikohidrati i ostali sastojci) potrebni organizmu za zdra vipra vilan razvoj. Suradnju sa svim ?imbenicima na nivou grada i ire svake godine pokuavamo intezivirati i podi?i na viu razinu.
Razina i organizacija rada i kvalitet moraju biti u stalnom usponu s jasno odre?enim smjernicama za poboljanje uvjeta koji ?e djeci osigurati kvalitetniji, sadrajniji i bogatiji rad i boravak u ovoj ustanovi. Uz maksimalan angaman svih djelatnika vrti?a i materijalnu potporu koju nam prua gradska uprava Grada Vrgorca uspjeno moemo ostvariti sve zada?e i stvoriti uvjete koji ?e djeci boravak u vrti?u zamijeniti toplinu doma i mati smjernice za prve ivotne korake.

 Mi smo prva organizirana stepenica u odgojno-obrazovnom sustavu. Na osniva? preopoznao je zna?aj i ulogu predkolskog odgoja kao vrlo bitan segment u odgojno-obrazovnom susta vu te nam daje punu podrku u materijalnom, moralnom i svakom drugom smislu pomau?i i poti?u? na rad.
Dje?ji vrti? po?eo je s radom 1980. god u sastavu osnovne kole. Formirane su tri odgojno-obrazovne skupine, jedna jasli?na i dvije vrti?ke, 12 djece u jaslicama 45 u mjeovitm skupinama (ukupno 57). u 1991. godini vrti? se odvojio od kole sukladno Zakonu o predkolskom odgoju i naobrazbi i postao samostalna ustanova. U pedagokoj 2006/07. godini u vrti? je upisano 165 djece raspore?eno u sedam odgojno-obrazovnih skupina. Za slijede?u pedagoku  2007/08. godinu prijavilo se 172 djece. Svake godine sve je ve?i interes  za koritenje naih odgojno-obrazovnih primarnih programa.
Dogradnjom vrti?a 2004. god. osigurani su uvjet za prijem svih koji imaju potrebu koritenja naih usluga. Uz realizaciju redovnog programa obiljavam sve vanije datume i blagdane, radimo odre?ene projekte putm kojih djeca bolje upoznaju svojzavi?ajprednosti nae sredineu cimo ih o zdravojhraniitd. Sudjelujemo na danima kruha naeg grada i panije. Prire?ujemo predstave za Svetog Nikolu, Boi?, Uskrs itd. Organiziramo svake godine dane predkolskog odgoja Grada Vrgorca. Sudjelujemo i na upanijskim danima predkolskog odgoja Splitsko-dalmatjnske upanije. Prole godine bili smo suorganizatori predkolskih dana Splitsko-dalmatinske upanje organiziramo tako?er svake godine zabavno glazbenu ve?er u portskoj dvorani pod pokroviteljstvom naeg grada itd. Uz navedene aktivnosti u naoj odgojno-obrazovnoj ustanovi cilj i zada?a nam je da permanentno razinu i kvalitet ove ustanove poboljavamo u intresu i potrebi djece na njihovom odgojno-obrazovnom putu, a osobito teimo:
- da imamo vrti? po mjeri djeteta
- vrti? bez prisile (vrti? u koji ?e djeca i?i sa zadovoljstvom)
- permanentno osnaivan je unutarnje snage i potencijala vrti?a timska suradnja i u?enje
- stvaranje to kvalitetnijeg vrti?a za cjelovit razvoj djece rane dobi.

Zbog velikog broja djece, u planu je i nadogradnja dje?jeg vrti?a u Dusini.