Error
 • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Naziv ustanove: OSNOVNA ŠKOLA „VRGORAC"
Osoba na ?elu ustanove: Krešimir Kuran (ravnatelj)


Adresa:

 • Osnovna škola „Vrgorac", Matice hrvatske 9., 21276 Vrgorac


  Kontakti ustanove:

 • 021-678-743 - ravnatelj,
 • 021-675-222- tajništvo,
 • 021-674-008 - ra?unovodstvo, pedagog, defektolog,
 • 021-678-744- knjižnica,
 • Mob.-098-432 972,
 • fax: 021-675-222,
 • e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Osnovna škola „Vrgorac" organizira odgojno -obrazovni rad u mati?noj školi u Vrgorcu i trinaest podru?nih škola (jedanaest ?etverorazrednih i dvije osmorazredne). Ukupan broj u?enika je 748 raspore?enih u 46 odjela. U mati?noj školi ima 529 u?enika (182 od 1. - 4. r., a 347 od 5. do 8. razreda), dok se u podru?nim školama (odjelima) broj u?enika kre?e od dva (u Mijacima), do 40 (u Dusini). Udaljenost podru?nih škola od mati?ne škole kre?e se od 3 do 37 kilometara, a u?enici
putuju do škole ( autobusom) ?ak i po 25 km. Ina?e prijevoz je organiziran za 302 u?enika i to iz devet pravaca u prvoj i tri pravca u drugoj smjeni.

Uz redovnu nastavu, u?enicima je omogu?eno rano u?enje stranog jezika od prvog razreda (u svim podru?nim odjelima) i izborni program drugog stranog jezika i informatike. Veliki broj u?enika uklju?enje u izvannastavne aktivnosti, posebno u školski zbor i orkestar (flaute, mandoline i gitare), a naš SSK Matokit djeluje sa sekcijama nogometa, rukometa, atletike, tenisa i te kick boxinga. Usluge školske kuhinje koriste u?enici mati?ne i podru?nih škola (Dragljane, Veliki Prolog i Dusina).

Djelatnost kroz povijest:Osnovna škola „Vrgorac" osnovana je 1835. godine pod nazivom Pu?ka škola Vrgorac. Incijator za otvaranje škole bio je prvi na?elnik Vrgorca Mate Martinac p. Ivana.
Nastava je organizirana u privatnim ku?ama i to prvo u ku?i prvog u?itelja Brandinia, zatim u Polica, Markoti?a, te u ku?i Musani?a koju je sagradio za potrebe škole. Današnja zgrada osnovne škole otvorena je po?etkom 1963. godine. Jedan od u?itelja u Vrgorcu bio je i Ivan Ujevi? (od 1884. do 1897. godine ) gdje mu se 1891. godine u kuli Kapetanovi?a rodio sin Augustin Tin Ujevi?. Nakon osnovne škole u Vrgorcu najstarije osnovne škole su u Zavojanima (otvorena 1880. godine u zaseoku Potpolje u ku?i Pivac, zvanom Kova?i?) i u Kozici (otvorena 1866. godine u ku?i Jujinovi?a). Po?etkom 20. stolje?a po?inje zna?ajnije otvaranje osnovnih škola, jer po zaduženju Kotarskog školskog vije?a iz Makarske u?itelj Mate Jelavi? pronalazi prostor i otvara škole u Dusini, Um?anima, Orahu i Kotezima. Nedugo iza toga otvaraju se škole u Velikom Prologu, Orahu, Rav?i i Kokori?ima, a izme?u dva rata škole su dobili Stilja, Poljica, Duge Njive, Kljenak, Prapatnice, Mijaca, Vina, Raš?ane i Dragljane. Kona?no nakon drugog svjetskog rata otvaraju se posljednje tri škole: Podprolog, Žlibina i Banja. Sve navedene osnovne škole djelovale su samostalno do 1963. godine kada se u zapadnom dijelu op?ine formira Osnovna škola „Vladimir Nazor" sa sjedištem u Dragljanima sa sedam podru?nih škola i Osnovna škola „Ante Martinac" sa sjedištem u Vrgorcu sa preostalih jedanaest podru?nih škola. U 1988. godini dolazi do spajanja tih dviju škola u jedinstvenu osnovnu školu „Ante
Martinac" sa sjedištem u Vrgorcu, koja 1992. godine mijenja naziv u Osnovna škola „Vrgorac".

U školi je uposleno 26 u?itelja razredne nastave, 37 u?itelja predmetne nastave, 4 stru?na suradnika, 8 vjerou?itelja i 24 administrativno- tehni?kog osoblja, odnosno ukupno 99 zaposlenika. Sa VSS imamo 45, VŠS-31 a sa SSS 6 zaposlenika.

Škola posebnu pozornost poklanja radu s nadarenim u?enicima i postiže zna?ajne rezultate. Najbolje rezultate postigli su u?enici iz kemije i tako u posljednjih 10 godina na Županijskim natjecanjima osvojili devet puta prvo mjesto, jedan put drugo, šest puta tre?e i dva puta ?etvrto mjesto. Isto tako na državnim natjecanjima u?enici su osvojili dva puta drugo, dva puta tre?e i dva puta ?etvrto mjesto. Odli?ne rezultate postižemo i u matematici, biologiji i fizici (znatan broj prvih mjesta na županijskim i po nekoliko tre?ih mjesta na državnim natjecanjima). Redovni smo sudionici županijske smotre Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje i ponosimo se sa tri nagrade za najuspješniji etnografski prikaz zavi?aja ( 1997., 1998. i 1999.) ijednom drugom nagradom na državnoj smotri (Metkovi?, 1998.). U me?unarodne Eko-škole uklju?ili smo se 2002. godine i nositelji smo Zelene zastave od 2003. godine. Uspješni smo u sakupljanju starog papira i nagra?ivani od strane Ministarstva zaštite okoliša za ?etvrto mjesto u državi (2003. godina) i od Županije Splitsko-dalmatinske u 2005. i 2006. godini.

Ponosni smo na sve dobivene nagrade i priznanja, a posebno na plaketu Grada Vrgorca (2003. godine) i Ministrovo priznanje za uspješan, kvalitetan i kreativan rad (2000. godine).