Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Upravni odjel za lokalnu upravu i samoupravu


U Upravnom odjelu za lokalnu upravu i samoupravu obavljaju se:

  • stru?ni, administrativni i tehni?ki poslovi za potrebe rada gradskih tijela, Gradskog vije?a, Gradskog poglavarstva i gradona?elnika,
  • zajedni?ki poslovi za sva upravna tijela kao to su poslovi oko radnih odnosa, protokolarni poslovi, materijalno-tehni?ki poslovi, nabava i raspolaganje zajedni?kim sredstvima i drugi sli?ni poslovi,
  • pravno savjetodavni poslovi iz djelokruga grada kao jedinice lokalne samouprave kao i poslovi koji nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela.


 UNUTARNJE USTROJSTVO:

VII SAVJETNIK ZA LOKALNU UPRAVU - Danijel Pervan, dipl.iur.

          -
obavlja stru?ne poslove iz djelokruga suradnje i kontakata gradona?elnika s institucijama i gra?anima, ostvaruje odnose s javno?u i sredstvima priop?avanja, izra?uje protokol boravka gostiju u Gradu i obavlja poslove potrebne za ostvarenje boravka gostiju, organizira protokolarna primanja i druge sastanke za potrebe Grada, sudjeluje u izradi akata za sjednice Gradskog vije?a i njegovih radnih tijela iz nadlenosti Upravnog odjela, sudjeluje u koordinaciji rada izme?u mjesnih odbora i gradske uprave te sudjeluje u izradi akata mjesnih odbora, te pomae pro?elniku u obavljanju stru?nih poslova za potrebe mjesnih odbora, sudjeluje u izradi nacrta rjeenja iz oblasti radnih odnosa slubenika i namjetenika Gradske uprave, obavlja poslove pripreme i donoenja plana nabave Grada Vrgorca te provodi sve pojedina?ne postupke javne nabave kao i sklapanje ugovora o nabavi za potrebe Grada te obavlja druge poslove po nalogu pro?elnika.

 


VII STRU?NI SURADNIK ZA OP?E POSLOVE - Nikolina Anda?i?, dipl.oec.

          -prati pravne propise, obavlja stru?ne poslove, izra?uje nacrte odluka, i drugih akata iz nadlenosti Grada kao jedinice lokalne samouprave koji se odnose na javnu nabavu koju provodi Grad, pomae ustanovama u vlasnitvu grada u stru?nim pitanjima provo?enja postupaka javne nabave, vodi interne evidencije koje se odnose na rad upravnog odjela, provodi naloge za pla?anja iz nadlenosti upravnog odjela, sudjeluje u pripremi materijala za Gradsko vije?e i nadlene odbore Vije?a, sudjeluje u poslovima vezanim za zatitu i spaavanje na podru?ju Grada Vrgorca, koordinira radnje vezane za promociju grada na slubenoj web stranici Grada, tjednim i dnevnim glasilima. Tako?er brine o prikupljanju materijala za objavu u Vjesniku" - slubenom glasilu grada Vrgorca, obavlja poslove u svezi s neposrednim sudjelovanjem gra?ana u odlu?ivanju o lokalnim poslovima, poslove koji obuhva?aju izradu procjena ugroenosti i zatite stanovnitva, poslove unapre?enja rada mjesnih odbora, vo?enje brige o informacijskom sustavu upravnih tijela Gradske uprave. Obavlja i druge poslove iz djelokruga lokalne samouprave vezane za primjenu zakona i drugih propisa iz djelokruga lokalne samouprave i kao i druge poslove po nalogu pro?elnika.


ADMINISTRATIVNI TAJNIK - Darinka Grani?

          -obavlja uredske i daktilografske poslove za potrebe gradona?elnika i zamjenika gradona?elnika, brine se za dnevne obveze gradona?elnika i zamjenika gradona?elnika, pomae u organiziranju protokola, do?eka i ispra?aja gostiju, vodi knjigu putnih naloga, vodi knjigu ulaznih ra?una, dostavlja potu gradona?elniku, vodi arhivu dokumenata grada te obavlja druge poslove po nalogu pro?elnika, gradona?elnika i zamjenika gradona?elnika.


SLUBENE OSOBE:                KONTAKT:


Danijel Pervan, dipl.iur. tel. 021 680-022; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Nikolina Anda?i?, dipl.oec. tel. 021 680-021; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Darinka Grani? tel. 021 674-031; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
NAMJETENICI:


VOZA?: Sinia Dodig

          -obavlja poslove voza?a slubenog automobila te vodi brigu o njegovom odravanju, obavlja poslove prijevoza za potrebe upravnih tijela Grada, prevozi i uru?uje potu ?lanovima Gradskog vije?a te ?lanovima njegovih radnih tijela te obavlja i druge poslove po nalogu pro?elnika.


SPREMA?ICA: eljana An?i?

          -odrava ?isto?u prostorija gradske uprave, vodi brigu o cvije?u i zelenilu u zgradi i u krugu zgrade te obavlja i druge poslove po nalogu pro?elnika.