Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

KUD "Dusina"

KUD DUSINA
DUSINA
OIB:47556063192
                  

KULTURNO UMJETNI?KO DRUTVO "DUSINA" osnovano je 04.11.2007. u selu Dusina kraj Vrgorca. Od tada pa do danas, okupila se nekolicina ljudi koja zaista svim srcem, polako ali uspjeno, prezentira stare nonje, natpjeve i obi?aje svojih predaka.
Narodna nonja izra?ena je po uzoru nonji iz razdoblja 18.st. da bi dananjem modernom ?ovjeku predo?ili na?in odjevanja, a pjesmom i plesom do?arali njihov na?in druenja i zabavljanja.
?lanovi KUD Dusina isti?u kako se takvim na?inom druenja vra?aju u ona vremena kad je na?in ivota i njegov smisao imao sasvim druga?iji cilj.
Okupljanja su kau, neko? imala smisao zajednitva, potovanja, radosti i ljubavi a sve to osje?aju kad se okupe u toj odje?i i sa takvom pjesmom i plesom.

elja i misao vodilja ?lanova je, zajedno sa drugim folklornim skupinama diljem Hrvatske,
vratiti vrijeme i zadrati, barem na kratko, dananjeg ?ovjeka  nad minulim obi?ajima i kulturama.

NARODNA NONJA - ENE:

    Duga tamno-plava haljina (?oja)
    Bijela duga podhaljina (pamuk)
    Kecelja tkana (proarana crno-bjela)
    Pojas tkani (prarano crno-bjeli)
    Dokoljenice pletene (pamuk+konac bijele)
    Opanci (svinjska oputa)
    Ogrlica sa perlama  i privjesak talir Marije Terezije
    Marama na glavu


NARODNA NONJA - MUKI:

KAPA od crvene ?oje sa dugim resama vezene crnim svilenim nitima sa 4 pojasa (2+2 vezano pletenasto). Razmak izme?u pojaseva ispunjen je starohrvatskim vezom. Kapa je po vrhu kupolasta (istu susre?emo kod Neretvanske nonje) i taj je dio u pravilu pokriven starohrvatskim grbom;
KOULJA - bez koleta, preiroka i stegnuta oko aka, vezena po prsima, ali ne otvorenim vezom;
KROET (?ilet) - vezan imitacijom srebra i zlata (u nekim bogatijim verzijama i od pravog srebra i zlata);
KUMPARAN - ?oja boje trule vinje, popra?en crvenim obrubom - ukrasi od lanca;
HLA?E - izra?ene od modre ?oje noene bez kajia i prednjeg otvora, njurane svitnjakom sa uvu?enim depovima. Nisu kesaste, slobodno padaju uz tijelo a na dolje prema odje?i, suavaju se. Prati ih crveni obrub;
POJAS (SVILAJ) - izra?en od koe sa fieklijama od srebra i sl. Uvijek se stavljao pribor za puenje i oprema za nabijanje oruja.  U njega bi se utisnulo oruje: kubura (velika i mala), no i jatagan. U posebno sve?anim prilikama prekriven je crvenom svilom i bijelim vezenim prekriva?em;
OBU?A - Opanci - sve?ano ukraeni oputom; Terluci - vuneni areno vezeni; ?arape - vunene, areno vezene; Obuhvatnici - vuneni, areno vezeni;
LULA - sa dugim kamikom/zavretak ?ibuk.

NASTUPI I GOSTOVANJA:

Burgenland (Gradi?e), Austrija posjet gradi?anskim Hrvatima,Metkovi? (2009.) - smotra folklora Na Neretvu mise?ina pala,
(Po pjesmi Da san Vila i da imam krila koju je KUD Dusina tada izveo, dan je naziv CD-u u kojem su otpjevane vrsne pjeme i plesovi u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj upaniji),Gospi? nekoliko nastupa na proslavi Dana Grada,Grad Vsetin, ?eka Republika - proslavi Dani Grada,Sinj (2011.) nastup na upanijskoj smotri,Slavonski Brod smotra folklora Brodsko koloMnogi nastupi na na lokalnim i gradskim proslavama grada Vrgorca i susjednih op?ina.


 

Voditeljica Kulturno umjetni?kog drutva "Dusina" je G?a. Mira Mihaljevi? 
KONTAKT: 021-674-592