Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Zajednica Pape Ivana XXIII.

Terapijska zajednica Pape Ivana XXIII na teritoriju Vrgorca prisutna je od 1997. godine. Osnovana je 1968. godine u Italiji, a osniva? je don Oreste Benzi. Registrirana je od strane Republike Italije 05. 07. 1972. godine. 25. 05. 2004. godine priznata je od Papinske lai?ke kongregacije kao privatna me?unarodna udruga vjernika papinskog prava. Trenutno, udruga djeluje u 31 zemlji svijeta na svim kontinentima. Osim u Italiji prisutna je u Albaniji, Argentini, Australiji, Bangladeu, Boliviji, Brazilu, Francuskoj, ?ileu, Kini, Hrvatskoj, Gruziji, Keniji, Kosovu, Nizozemskoj, Haitiju, Indiji, Izraelu/Palestini, Kongu, Moldaviji, Portugalu, R. San Marinu, Rumunjskoj, Rusiji, panjolskoj, ri Lanci, Tanzaniji, Sj.Ugandi, Venecueli i Zambiji. Svaki dan zajednica skrbi za vie od 41 000 osoba i 2000 aktivnih ?lanova Udruge. Da bi to uspjeli, stvoreno je i promovirano 26 razli?itih pravnih osoba u cijelom svijetu.
 
U Republici Hrvatskoj djeluje na podru?ju splitsko dalmatinske upanije sa tri terapijske ku?e (Veliki Prolog, Gornji Orah i Zasiok) i jednim prihvatnim centrom (Borovci), te tri savjetovalita (Metkovi?, Split i Zadar). Sjedite zajednice je na Velikom Prologu.
 
     to je terapijska zajednica? 
To je prije svega privremena zajednica ivota i rada terapeuta i korisnika, ali i metoda rada. U terapijskoj zajednici se pruaju usluge smjetaja, psihosocijalne rehabilitacije, radne okupacije i drutvenog uklju?ivanja radi osnaivanja ovisnika o opojnim sredstvima i stvaranja pretpostavki za njihovu samostalnu brigu o sebi i drugima. Terapijska zajednica ima definiran i strukturiran terapijski program zasnovan na na?elima hijerarhije, povlastica i ograni?enja, te aktivnog sudjelovanja korisnika u terapijskom programu (metoda samopomo?i). U terapijskoj zajednici osim o ovisnicima, skrbi se i o ovisnicima sa dvojnim dijagnozama (poreme?aj sna, depresija, opozicijski provokacijski poreme?aj, poreme?aj li?nosti antisocijalnog tipa...).
 
     Svjetonazor/vrijednosti/vizija:
Sa stajalita zajednice u sreditu je ?ovjek. Zlouporaba opojnih sredstava prouzrokuje patnju osobe, odnosno konzumiranje opojnih sredstava poprima ulogu aktivnog bijega od vlastitog emotivnog i drutvenog ivota osobe. Takav bijeg ima svoje duboke korijene u nedostatku smisla ivota ?iji je simptom ovisnost, a ljudski ivot nije drugo ve? razvoj potrebe za odnosom koji po prirodi tei u odnosu s Apsolutnim, tj. Bogom. Iz toga proizlazi da ovisnost nije osnovni problem, ve? posljedica ostalih problema. Zajednica je oduvijek prihva?ala i prihva?a ljude svih nacionalnosti, svjetonazora i spolnih odre?enja. Mi jesmo organizacija ?iji se terapijski program utemeljen na katoli?koj vjeri, ali ne odbacujemo znanstvenu spoznaju da je ovisnost bolest, te da je stoga u tretman osobe nuno uklju?iti znanost i stru?ni rad.
 
     Ljudski resursi:
1 psihijatar (suradnja sa zavodom za javno zdravstvo Split), 1 psiholog (puno radno vrijeme), 4 socijalna radnika (puno radno vrijeme), 9 radnih instruktora volontera, psihijatar i psiholog (interni, iz Italije).
 
Vrsta usluga:
 
Savjetodavni rad - Stru?no savjetovanje - sustavna pomo? u okviru koje se primjenjuju razli?ite metode i tehnike savjetovanja sukladno prirodi i intenzitetu problema korisnika, a sa svrhom definiranja problema i poteko?a korisnika te analize mogu?ih na?ina rjeavanja problema, osposobljavanja pojedinca da se samostalno suo?ava sa ivotnim problemima i razvije odgovoran odnos prema samome sebi, obitelji i drutvu.
Resocijalizacija - projekti kojima je cilj osposobiti rehabilitiranog ovisnika za samostalnu brigu o sebi i drugima i za kvalitetno funkcioniranje u drutvenoj zajednici (kolovanje, zapoljavanje, osmiljavanje slobodnog vremena i sl.).
 
Vrsta programa: 
 
Uspostavlja se prvi kontakt sa korisnikom i njegovom obitelji, te se prikuplja medicinska i ostala potrebna dokumentacija. Korisnik se analizira, te se utvr?uje u koju terapijsku ku?u ?e biti upu?en. Upoznaje se sa pravilima i na?inom rada u terapijskoj zajednici. Obitelj korisnika se obavjetava o sastancima za roditelje, te se od njih trai suradnja.
U terapijskoj zajednici individualno se pristupa svakom korisniku ovisno o njegovim poteko?ama i potrebama, te se odre?uje individualan program tretmana. Ukoliko je korisniku potrebna stru?na pomo? (psihijatar), te farmakoterapija (osobe sa dvojnim dijagnozama), ista mu se i prua. Svim korisnicima je omogu?eno koritenje potrebnih zdravstvenih usluga. U rehabilitaciji korisnika prisutni su: individualni rad, grupni rad, radna terapija, odgovornosti, portske, zabavne i druge aktivnosti. Korisniku se prua pomo? pri rjeavanju ivotnih teko?a, te se educira i osposobljava za samostalan ivot izvan zajednice. Provodi se i zdravstvena edukacija korisnika radi sprje?avanja zaraznih bolesti. Korisnici se podu?avaju temeljnim ivotnim vrijednostima i motiviraju za promjenu prema zdravim oblicima ponaanja. Tijekom rehabilitacije vano je i popraviti odnose u obitelji.
 
Dugoro?ni ciljevi programa: sazrijevanje osobe u svim aspektima, prije svega u odgovornosti prema samom sebi i drutvu; odravanje apstinencije, poboljanje zdravlja, te prilago?avanje drutvu.
Okvirno vrijeme pruanja usluga, odnosno trajanja tretmana je tri godine.
 
Najvanija postignu?a organizacije:
Priznanje od Papinske lai?ke kongregacije kao privatna me?unarodna udruga vjernika papinskog prava; prisutnost na svim kontinentima u rjeavanju emarginalizacije; evaluacija programa na osnovi ste?enih iskustava i prilagodba potrebama; rehabilitacija ovisnika, te odravanje apstinencije.
     Tijekom godina zajednica je sura?ivala i sura?uje s razli?itim institucijama, centarima za socijalnu skrb, sudovima, policijom, Zavodom za javno zdravstvo, op?inskim i gradskim poglavarstvima i dr. 
 
     Financijske potpore Zajednici su pruene od strane Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva zdravlja, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ureda za borbu protiv zlouporabe droga, Splitsko dalmatinske upanije, Poglavarstva Grada Splita, Grada Sinja, Grada Vrgorca, Grada Metkovi?a, upanije dubrova?ko-neretvanske i dr. Svatko od njih je jednim dijelom doprinio onome to danas Zajednica je.
 
 
Zajednica  Pape Ivana XXIII.
Sjedite: Veliki Prolog 26, 21 277 Veliki Prolog
Tel/fax: 021/606 506
Mob: 091/5672984; 091/5712072
Web stranica: www.apg23.org 
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
PREUZIMANJE TEKSTA