Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

2015. godina

KOMUNALNO d.o.o.: Obavijest o prekidu isporuke vode zbog radova na vodoopskrbnoj mrei

 

NATJE?AJ: Deratizacija i dezinsekcija javnih povrina i objekata Grada Vrgorca

 

KOMUNALNO d.o.o.: Prestanak mjera predostronosti

 

KOMUNALNO d.o.o.: Obavijest o mjerama predostronosti

 

Rjeenje o odre?ivanju posebnih bira?kih mjesta

 

Rjeenje o odre?ivanju bira?kih mjesta na podru?ju grada Vrgorca

 

KOMUNALNO d.o.o.: Obavijest o prestanku mjera predostronosti

 

KOMUNALNO d.o.o.: Obavijest o mjerama predostronosti

 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA URE?ENJA GRADA VRGORCA

 

ODLUKA o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

 

Izvo?enje gra?evinskih radova na izgradnji vodovodnog priklju?ka za Gospodarsku zonu Rav?a

 

Natje?aj za ravnatelja Doma portova

 

Ruralna cjelina Mihaljevi?i: Rjeenje o svojstvu kulturnog dobra

 

I. sjednica Gradskog vije?a Grada Vrgorca - DNEVNI RED

 

Konstituirano Gradsko vije?e Grada Vrgorca

 

Poziv na konstituiraju?u sjednicu Gradskog vije?a Grada Vrgorca_2015.

 

Izmjene i dopune PPU Grada Vrgorca - izvje?e sa javne rasprave

 

Poziv na Javnu prezentaciju projekta "ODVODNJA VIKA VODE IZ VRGORSKOG POLJA

 

Obavijesti Gradskog izbornog povjerenstva Grada Vrgorca 

 

RJEENJE o odre?ivanju bira?kog mjesta/Makarska (Nacionalne manjine)

 

GLAZBENA KOLA - upisi u tijeku

 

DV P?ELICA - upis djece

 

J A V N I  P O Z I V nositeljima prava na nekretninama o zapo?injanju postupka evidentiranja javne ceste A1 u katastarskim op?inama Ra?ane,Kozica, Dragljane,Zavojane, Rav?a, Vrgorac

 

J A V N I  P O Z I V za stru?no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa_2015

 

Problematika zemljine knjige k.o. Dusina: Odgovor Op?inskog suda u Metkovi?u

 

Obavijest o Javnom uvidu u prijedlog Programa gospodarenja za ume umoposjednika za gospodarsku jedinicu "Vrgora?ke ume"

 

Javna rasprava o prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Biokovo