Error
 • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Gradsko vije?e Grada Vrgorca

Gradsko vije?eGradsko vije?e predstavni?ko je tijelo gra?ana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi op?e i druge akte u okviru prava i dunosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada podijeljene su izme?u Gradskog vije?a, gradona?elnika i upravnih tijela Grada. Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno odre?eno koje je tijelo nadleno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, poslovi koji se odnose na ure?ivanje odnosa legislativne naravi u nadlenosti su Gradskog vije?a, a poslovi izvrne naravi u nadlenosti su gradona?elnika. Ako se po naravi poslova ne moe utvrditi nadlenost prema stavku 2. ovog ?lanka, nadleno je Gradsko vije?e. Nadlenost tijela za obavljanje poslova utvr?ena zakonom ili drugim propisom ne moe se prenositi na drugo tijelo odnosno na drugu fizi?ku ili pravnu osobu, ako zakonom nije druga?ije odre?eno.

Gradsko vije?e donosi:

 • Statut Grada Vrgorca
 • Poslovnik o radu Vije?a
 • odluku o uvjetima, na?inu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasnitvu Grada
 • prora?un i odluku o izvrenju prora?una
 • godinje izvje?e o izvrenju prora?una
 • odluku o privremenom financiranju
 • odlu?uje o stjecanju i otu?enju pokretnina i nekretnina Grada Vrgorca ?ija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlu?uje o stjecanju i otu?enju pokretnina i nekretnina, odnosno ?ija je pojedina?na vrijednost ve?a od 1.000.000 kuna)
 • odluku o promjeni granice Grada Vrgorca
 • programe javnih potreba
 • ure?uje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i slubi
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgova?ka drutva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, drutvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Grad
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije druga?ije propisano
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa op?im aktom i zakonom
 • raspisuje lokalni referendum
 • bira i razrjeava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vije?a
 • bira i razrjeava predsjednike i ?lanove radnih tijela Gradskog vije?a
 • odlu?uje o pokroviteljstvu
 • donosi odluku o kriterijima, na?inu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja
 • imenuje i razrjeava i druge osobe odre?ene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vije?a
 • donosi odluke i druge op?e akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 

Vije?nici Gradskog vije?a Grada Vrgorca:

 

Nika Roso

HDZ

Vedran Vukosav

HDZ

Zdravko Primorac

HDZ

Ante Mihaljevi?

HDZ 

Davor Jovi?

HDZ 

Rudolf Grljui?

HDZ 

Neda Primorac 

NLM 

Milan Vukosav 

NLM 

Ivan Frani? 

NLM 

Mili Rui?anin 

NLM 

Ljubomir Erceg 

NLM 

eljana Divi? 

NLM 

Rade Bobanac 

SDP - predsjednik

Kreimir Pivac

SDP

Roman Tolj

HNS - potpredsjednik

 

 

Gradsko vije?e Grada Vrgorca - Arhiva