Error
 • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Policajac u zajednici

to je policija u zajednici?

Policija u zajednici je novi na?in policijskog djelovanja koji se temelji na ideji da policijski slubenici i gra?ani rade zajedno i na razli?ite kreativne na?ine rjeavaju aktualne probleme na razini lokalne zajednice koji su vezani za kriminal, strah od kriminala, te razli?ite oblike drutvenih poreme?aja. Policajac u zajednici, Boris Vranje djeluje na podru?ju Grada Vrgorca.

 

 

Boris Vranje

mobitel: 091 518 1297; 099 253 1843

 


Upoznajte vaeg kontakt policajca s problemima koji se
odnose na:

 • zaputanje djece i maloljetnih osoba
 • nemo?e i stare osobe o kojima se nitko ne brine
 • zlostavljanje od strane drugih osoba
 • unitavanje ili otu?enje tu?e i javne imovine
 • ostavljene ili na?ene eksplozivne naprave, oruja i streljiva
 • nasilje u obitelji
 • opasna mjesta u okolici, razna ote?enja objekata, naprava ili ure?aja od zna?aja za sigurnost gra?ana (znakovi, stabla, ahte i sl.)
 • druga devijantna ponaanja osoba (alkohol, droga, nasilje, vandalizam i dr.)

to je cilj i svrha policajca u zajednici?

 • pravilno i brzo reagirati na potrebe gra?ana
 • poboljati komunikaciju izme?u policije i gra?ana
 • pove?ati povjerenje gra?ana u policiju
 • unaprijediti kvalitetu ivota na razini lokalne zajednice
 • uklju?iti zajednicu u rjeavanje problema
 • pove?ati u?inkovitost i pouzdanost policije na ra?un smanjenja straha od kriminaliteta
 • pove?ati preventivne aktivnosti policije
 • smanjiti represivne aktivnosti policije
 • u?initi da gra?ani upoznaju "svog" policajca i da me?usobno komuniciraju
 • biti vidljiv i dostupan gra?animaVije?e za komunalnu prevenciju Grada Vrgorca

Gradsko poglavarstvo Grada Vrgorca je u cilju razvoja prevencije kriminaliteta na podru?ju Grada Vrgorca, radi sigurnosti gra?ana, materijalnih dobara i zajednice u cjelini na svojoj 48. sjednici  sjednici od 06. studenog 2006. godine donijelo Odluku o osnivanju Vije?a za komunalnu prevenciju Grada Vrgorca, a sve u sklopu Programa prevencije kriminaliteta. Program prevencije kriminaliteta na razini Grada Vrgorca obuhva?a suzbijanje nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i punoljetnih osoba, suzbijanje zlouporaba droge te provo?enje drugih mjera radi pove?anja razine sigurnosti ljudi i imovine na podru?ju Grada Vrgorca. U cilju razvoja i implementacije kriminalno preventivnih programa na podru?ju Grada Vrgorca osnovano je Vije?e za komunalnu prevenciju.


Razlog
Iniciranje prvog koraka od strane policije uvjetovano je sa najmanje tri razloga:
1. jer je najoperativnije tijelo koje djeluje 24 sata dnevno i raspolae podacima o svim bitnim   pitanjima vezanim za      sigurnost ljudi i imovine te stanju javnog reda i mira,
2. jer se u percepciji javnosti smatra najodgovornijim za stanje sigurnosti na odre?enom podru?ju,
3. jer sama bez pomo?i drugih tijela, slubi i ustanova pa i gra?ana ne moe efikasno suzbijati niti jedan pojavni oblik kaznenih djela, delinkvencije i asocijalnog ponaanja.

Cilj
Prezentacija stanja sigurnosti i prepoznatih problema od strane policije te ostvarivanje zajedni?kog interesa u partnerskom odnosu i radu na smanjenju stope kriminala te unaprije?eniju kvalitete ivljenja na odre?enom podru?ju.

Na?in
Osnivanje  Vije?a za komunalnu prevenciju na nivou Grada Vrgorca sa imenovanjem predstavnika l Policijske postaje pored predstavnika lokalne vlasti i odgovornih osoba iz svih segmenata ivota (obrazovanje, zdravstvo, sudstvo, volonteri, javna poduze?a, crkva, itd). Rad Vije?a mora biti javan sa obvezom sudjelovanja medija koji moraju imati afirmativnu i kontrolnu funkciju rada vije?a.

Aktualno u praksi
Nesustavan pristup i samo djelomi?no koordinirana aktivnost subjekata koji bi mogli i morali  utjecati na kvalitetu ivljenja u uoj zajednici sa osvrtom na sigurnost i prevenciju delikventnih ponaanja.

Stvarne potrebe
- Rastu?i osje?aj sigurnosti kroz brigu za gra?ane u svakodnevici
- Briga za mlade i otvaranje alternative za provo?enje slobodnog vremena
- Poboljanje uvjeta ivljenja i sigurnosti kroz intervencije u okoliu
- Porast povjerenje gra?ana u institucije, koje se dokazuju u praksi
- Promocija prihvatljivog ponaanja i potvrda moralnih vrijednosti drutva
- Dovo?enje sve ve?eg broja po?initelja pod udar sankcija ?ime se od kriminala odvra?aju  potencijalni po?initelji i   smanjuje broj ovisnika o drogama, alkoholu i sl.


?lanovi Vije?a za komunalnu prevenciju Grada Vrgorca:


1.    Joko Carevi?, Komunalno redarstvo,
2.    Joze Gapar, Srednja kola Tin Ujevi?,
3.    Ivo Klinac, Osnovna kola Vrgorac,
4.    Jurica Katavi?, Dje?ji vrti? P?eIica,
5.    fra. Petar Vrlji?ak, upnik upe PBDM u Vrgorcu,
6.    Geni Dropuli?, Policijska postaja Vrgorac,
7.    Ivan Kalaji?, Policijska postaja Vrgorac,
8.    Boris Vranje, Policajac u zajednici,
9.    Mirko alinovi?, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata,
10.    Davor Jovi?, Kickboksing klub Sv. Jure Vrgorac,
11.    Ivica Raki?, Crveni kri,
12.    Mirjana ?epo, Dom zdravlja Vrgorac,
13.    Boris Erceg, Komunalno, ?.o.o.,
14.    Na?a Grljui?, Centar za socijalnu skrb,
15.    Dalibor Dropuli?, Ured dravne uprave,
16.    Rua Kukanja, Radio Biokovo,
17.    Erna Hrsti?, Sanitarna inspekcija,
18.    Nada Reetar, Gospodarska inspekcija,
19.    Mate Primorac, dopisnik Slobodne Dalmacije,
20.    Kornelija Bajalo, direktorica Turisti?ke zajednice Grada Vrgorca.

 

Kontakt broj Vije?a: 021 674 128 (Danijel Pervan, dipl.iur., predsjednik Vije?a)