Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

ucionica

Ravnatelj: Josip Gašpar (tel. 021/674-335 ili mob.: 098/443-909)
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ra?unovo?a: Ante Šalinovi? (tel. 021/674-026)
Tajnik: Senka Gašpar (tel. 021/674-026)Škola obavlja djelatnost srednjeg školstva. Djelatnost škole obuhva?a odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje školske stru?ne spreme te znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja. Škola je osnovana 1963/1964. godine pod nazivom Gimnazija „Tin Ujevi?“ Vrgorac. Do tada je veliki broj u?enika završavao samo osnovnu školu zbog siromaštva, nezaposlenosti i slabe prometne povezanosti. Mali je broj mladih nastavljao srednje školovanje u susjednim gradovima Metkovi?u, Makarskoj i Splitu. Osnivanjem gimnazije u Vrgora?koj krajini po?inje sveobuhvatnije školovanje mladeži, koja nastavkom školovanja na raznim fakultetima i drugim višim i školama postiže zavidne rezultate i iz koje se stvara intelektualna struktura potrebita ne samo ovom kraju nego široj društvenoj zajednici.
Školske godine 1972./1973. škola mijenja ime u Srednjoškolski centar „Tin Ujevi?“ Vrgorac, koji osim gimanzije obrazuje i osposobljava kadrove potrebite privredi Vrgorca, a i šire društvene zajednice: kroja?, galanterist, staklobrusa?.
Reformom školstva iz 1974. godine Srednjoškolski centar „Tin Ujevi?“ Vrgorac obrazuje u?enike u tzv. pripremnom stupnju (2 godine), u završnom stupnju za zanimanje kroja?a, galanterista, staklobrusa?a, autolimara, automehani?ara, bravara, strojobravara, tesara i mesara, u ?etverogodišnjem obrazovanju za tehni?ara vinara – vo?ara – vinogradara. suradnika u nastavi, ekonomista i gimnazijsko obrazovanje.
Pod nazivom Srednjoškolski centar „Tin Ujevi?“ škola djeluje do 1994. godine kada mijenja ime u Srednja škola „Tin Ujevi?“ Vrgorac.
Škola je, od osnivanja do danas, pored redovitog obrazovanja, po potrebi, vršila i izvanredno obrazovanje u?enika, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju pojedinih zanimanja.
U godinama nesebi?nog rada prosvjetara ove škole, usprkos brojnim poteško?ama, zrcali se opravdanost njena postojanja kao izvora mladim naraštajima kulturnog, politi?kog, znanstvenog, gospodarskog i svakog drugog hrvatskog identiteta.

Neki u?enici ove škole postali su istaknuti profesori, ekonomisti, pravnici, lije?nici, primarijusi, generali, umjetnici i dr.
Valja tako?er istraknuti da osobito velike zasluge u cjelokupnom nastavnom procesu, uklju?uju?i i njegove kvalitete, pripadaju brojnim srednjoškolskim profesorima, uz prirodnu nadarenost pojedinaca, što je daje u svemu ovo škrto podneblje.
Danas Srednja škola „Tin Ujevi?“ Vrgorac nastavlja dosadašnji rad, nastoje?i podi?i svoju kvalitetu. Škola se je u posljednjih deset godina ustalila na upis 14 odjela. Ukupni je upisano 350 u?enika. U školi se izvodi plan i program op?e gimnazije, te nastavni plan i program za zanimanje kuhar, konobar, automehani?ar, mesat i ekonomist.
Veliki broj u?enika sa završenom gimnazijom i ekonomskom školom veoma uspješno nastavlja školovanje na fakultetima, višim i visokim školama, te nam je cilj zadržati i podi?i kvalitetu nastavnog procesa, kako bi u?enici stekli što solidnije obrazovanje.

Škola obavlja djelatnost srednjeg školstva. Djelatnost Škole obuhva?a odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje školske, srednje stru?ne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

U okviru djelatnosti izvode se programi za zanimanja:

1.    Podru?je rada EKONOMIJA I TRGOVINA za program:
1.1.    ekonomist;
2.    Podru?je rada STROJARSTVO za programe:
2.1.    strojarski tehni?ar,
2.2.    strojobravar,
2.3.    automehani?ar;
2.4.    vodoinstalater
2.5.    instalater grijanja
3.    Podru?je rada TEKSTIL za program:
3.1.    kroja?;
4.    Podru?je rada OBRADA KOŽE za program:
4.1.    galanterist;
5.    Za program:
5.1.    op?a gimnazija
6.    Podru?je rada PREHRANA
6.1.    Zanimanje: mesar
7.    Podru?je rada POLJOPRIVREDA
7.1.    Zanimanje: vo?ar – vinar - vinogradar
8.    Podru?je rada UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
8.1.    Zanimanja: konobar
8.2.    Zanimanje: kuhar


Škola obavlja i srednjoškolsko obrazovanje odraslih za sljede?e obrazovne programe:

  • ekonomist,
  • strojarski tehni?ar,
  • strojobravar,
  • automehani?ar,
  • kroja? i
  • galanterist.


Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad škole u cilju ostvarivanja ostvarivanja srednjoškolskog obrazovanja mladeži i odraslih, nastavnog plana i programa te godišnjeg plana i programa škole. 
Unutrašnjim ustrojstvom škole povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultata rada u procesu odgoja i obrazovanja u?enika primjereno zadovoljavanju njihovih potreba i interesa, te rad škole kao javne službe.
Unutarnje ustrojstvo škole osigurava se ostvarivanje nastave i drugog stru?no – pedagoškog rada, te administrativno – stru?nih, ra?unovodstveno – financijskih i pomo?no – tehni?kih poslova.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i na?inu rada škole pobliže se ure?uje ustrojstvo i na?in rada škole, radna mjesta u školi, i rad škole kao javne službe.
Trenutno u školi radi 40 zaposlenika od ?ega 28 sa punim radnim vremenom dok ostalih 12 radi sa nepotpunim radnim vremenom (rade u više škola). Najve?i broj zaposlenika je sa visokom stru?nom spremom, njih je 28, sa višom stru?nom spremom je 4 zaposlenika, VKV radnika je 3, dok je 5 zaposlenika sa srednjom stru?nom spremom.
Poteško?e u radu predstavljaju manjak prostora i neadekvatna oprema. U narednom kratkoro?nom razdoblju planiramo izgraditi nekoliko specijaliziranih u?ionica za što ve? imamo i projektnu dokumentaciju, gra?evnu dozvolu i planom županije osigurana sredstva.

Kakva je budu?nost škole? Konstantno opada broj u?enika. Mladež je bez perspektive jer nema radnih mjesta, nema tvorni?kih pogona, i ako se ovako nastavi, prijeti opasnost prestanka funkcioniranja škole. Me?utim, kako smo u kategoriji jedne manje polivalentne srednje škole, koja se nalazi u nerazvijenom dijelu Dalmatinske zagore, trebali bi imati ve?e razumijevanje prosvjetnih struktura od županije do ministarstva. Problem bi se mogao riješiti ?eš?om promjenom stru?nih zanimanja, koje ?e obrazovati škola. Potrebni su nam manji razredni odjeli s više stru?nih kadrova za obavljanje samostalnih djelatnosti, ?ime bi se pove?ala zaposlenost mladeži u ovom kraju.
Vjerujemo u perspektivu naše škole i da ?e se njezina kvaliteta vidjeti i ubudu?e kada se maturanti budu upisivali na fakultete. Moramo još u našoj školi pomiriti vlastitu tradiciju i neke suvremene zahtjeve europskoga školstva. Tradicionalni sustav treba nadopuniti nekim suvremenim detaljima, korištenjem tehnike uvesti nove pristupe i metode u nastavu, te osigurati što više izbornih sadržaja, koje ?emo ponuditi u?enicima. U tome ?e svoj doprinos dati svi profesori naše škole.

Ravnatelj
Josip Gašpar