Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Upravni odjel za prora?un i financije

U Upravnom odjelu za prora?un i financije obavljaju se poslovi izrade i izvrenja prora?una, te ostali poslovi vezani za prihode i financiranje Grada.


UNUTARNJE USTROJSTVO:

PRO?ELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PRORA?UN I FINANCIJE - Katarina alinovi?, dipl.oec

     -rukovodi upravnim odjelom u skladu s zakonom i propisima te odlukama Gradskog vije?a i Gradona?elnika, organizira, uskla?uje i kontrolira rad Upravnog odjela, rjeava najsloenije predmete, brine o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz nadlenosti upravnog odjela, daje upute i smjernice za rad slubenicima, prati zakonske propise, radi na planiranju i provo?enju programa i projekata, donosi rjeenja iz nadlenosti Upravnog odjela, donosi akte u skladu s propisima za ?ije donoenje je ovlaten, brine o stru?nom usavravanju i osposobljavanju slubenika, sudjeluje u pripremi nacrta odluka i drugih op?ih akata koje donosi Gradsko vije?e i Gradona?elnik, predlae Gradskom vije?u i Gradona?elniku donoenje akata iz nadlenosti Upravnog odjela i sudjeluje u izradi istih, sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga Prora?una te izvje?a o izvrenju Prora?una, obavlja nadzor nad ostvarenjem planova i programa te provo?enjem odluka ?ije je provo?enje u nadlenosti Upravnog odjela, obavlja i druge poslove po nalogu gradona?elnika i zamjenika gradona?elnika.


VII STRU?NI SURADNIK ZA PRORA?UN I RA?UNOVODSTVO -
 Marina Govorko, dipl.oecc

     -obavlja stru?ne poslove kod sastavljanja financijskih izvjetaja za razdoblja u tijeku godine te za prora?unsku godinu, konsolidira financijske izvjetaje prora?unskih korisnika,; sortira, priprema i kontrolira dokumentaciju za knjienje iz djelokruga rada, priprema podatke za izradu prora?una te pomae kod izrade prora?una i sastavljanja financijskih izvje?a o izvrenju prora?una, uskla?uje stanja na ra?unima glavne knjige sa stanjima analiti?kih evidencija u suradnji s referentima odgovornim za analiti?ke evidencije, obavlja poslove analiti?kog knjigovodstva prora?una; zaprima i kontrolira knjigovodstvene dokumente, kontrolira pravodobno izvrenje financijskih obveza, zaprima, kontrolira i vodi knjigu ulaznih ra?una, te vri kontiranje i likvidaciju ra?una, brine o uvezivanju i pohranjivanju ra?unovodstvenih knjiga prora?una iz djelokruga rada, sudjeluje u izradi nacrta akata iz nadlenosti upravnog odjela, obavlja i druge poslove po nalogu pro?elnika.

 
STRU?NI SURADNIK ZA KNJIGOVODSTVENO RA?UNOVODSTVENE POSLOVE - Anka Antunovi?-tuli?, ekonomist

     -obavlja poslove analiti?kog knjigovodstva prora?una i sve poslove u svezi analiti?kog knjigovodstva, kontrolira pravodobno izvrenje financijskih obveza, zaprima, kontrolira i vodi knjigu ulaznih ra?una, te vri kontiranje i likvidaciju ra?una, obavlja kontiranje financijske dokumentacije gradskih upravnih tijela i korisnika prora?una, razvrstava i kontira dnevne izvode prora?una, izra?uje financijske izvjetaje, priprema podatke za uskla?enje inventure, brine o uvezivanju i pohranjivanju ra?unovodstvenih knjiga iz djelokruga rada te obavlja i druge poslove po nalogu pro?elnika.


REFERENT ZA KNJIGOVODSTVENO RA?UNOVODSTVENE POSLOVE - Mira Erceg

     -obavlja poslove analiti?kog knjigovodstva prora?una, zaprima i kontrolira knjigovodstvene dokumente, kontrolira pravodobno izvrenje financijskih obveza, zaprima, kontrolira i vodi knjigu ulaznih ra?una, te vri kontiranje i likvidaciju ra?una, vodi uredno blagajni?ko poslovanje, obavlja sva gotovinska pla?anja, vri obra?un pla?a i svih naknada u svezi materijalnih prava dunosnika, slubenika i namjetenika, vodi evidenciju o pla?ama, vodi obra?un naknada ?lanovima i radnim tijelima Gradskog vije?a te ?lanovima ostalih radnih tijela, te izra?uje propisana izvje?a u vezi istog, brine o uvezivanju i pohranjivanju ra?unovodstvenih knjiga iz djelokruga rada te obavlja i druge poslove po nalogu pro?elnika.SLUBENE OSOBE:                     KONTAKT:


Katarina alinovi?, dipl.oec. tel.  021 680-039 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Marina Govorko, dipl.oec. tel.  021 680-041 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Anka Antunovi?-tuli?, ekonomist
tel.  021 680-042 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Mira Erceg
tel.  021 680-043 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it