Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Upravni odjel za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove obavljaju se poslovi koji su Ustavom, zakonom ili drugim posebnim propisima dodijeljeni jedinicama lokalne samouprave i to osobito poslovi koji se odnose na:

  • gospodarstvo,
  • uređenje naselja i stanovanja,
  • prostorno i urbanističko planiranje,
  • komunalne djelatnosti,
  • imovinsko-pravne poslove,
  • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
  • prometa na svom području,
  • protupožarnu i civilnu zaštitu.

 
UNUTARNJE USTROJSTVO:


PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, GOSPODARENJE PROSTOROM I KOMUNALNE POSLOVE - Ante Gašpar, dipl.iur.

          -upravlja i rukovodi radom Upravnog odjela te organizira i koordinira poslove iz djelokruga Upravnog odjela, proučava, rješava ili usmjerava rješavanje najsloženijih poslova u djelokrugu Upravnog odjela, radi na planiranju i provođenju programa i projekata, potpisuje akte Upravnog odjela, obavlja nadzor nad ostvarenjem plana i programa te provođenje odluka čije je provođenje u nadležnosti Upravnog odjela, predlaže Gradskom vijeću i Gradonačelniku donošenje akata iz nadležnosti Upravnog odjela i sudjeluje u izradi istih,  organizira i vodi pojedina radna tijela Gradskog Vijeća, obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.


VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI - Mirko Vrcan, dipl.oec.

          -proučava  propise i prati stanje u području gospodarstva, komunalnog gospodarstva i zaštite okoliša  te propise koji se odnose na upravljanje gradskom imovinom i propise kojima je regulirana materija zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada, te sudjeluje u izradi akata za tijela Grada u tim oblastima, obavlja složenije upravne, analitičko normativne, financijsko-planske i druge stručne poslove, informatičke, opće i administrativne poslove koji se odnose na obradu, analizu, pripremu, izvještavanje, praćenje, koordinaciju, evidenciju u gospodarstvu (malo i srednje poduzetništvo, poljoprivreda, šumarstvo i lovstvo, ugostiteljstvo i turizam, industrija, energetika i mineralne sirovine, promet i veze, zadrugarstvo, poslovne zone, stečajevi i likvidacije, planovi razvoja, prati propise, praksu i natječaje te priprema projekte za apliciranje na županijske, državne i EU fondove), te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.


VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU I VODNO GOSPODARSTVO - Goran Franić, dipl.ing.agr.

          -proučava propise, obavlja stručne poslove, te izrađuje nacrte odluka i drugih akata iz nadležnosti Grada koji se odnose na vodno gospodarstvo, poljoprivredno zemljište, raspolaganje zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, voćarstvo i šumarstvo, predlaže mjere poticanja za rentabilno gospodarenje resursima poljoprivrednog zemljišta, voda, šuma i stočarske proizvodnje racionalno čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, prati propise i praksu i natječaje te priprema projekte za apliciranje za županijske, državne i EU fondove, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.


STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNE POSLOVE - Paula Bagarić, ing.građ.

          -prati propise iz oblasti prostornog uređenja i gradnje te obavlja upravne, administrativne i stručne poslove i sudjeluje u izradi prostorno planske dokumentacije, vodi evidenciju o imovini Grada, sudjeluje u pripremi dokumentacije za natječaj za projektiranje, gradnju i održavanje objekata, nadzire i kontrolira  provođenje Odluke o komunalnom redu, Zakona o komunalnom gospodarstvu i svih ostalih akata kojima je regulirano područje komunalnog gospodarstva u smislu korištenja javno prometnih površina, deponija otpada, zelenih površina, izgleda pročelja zgrada, zaštita voda, sudjeluje u izradi ugovora o zakupu poslovnih  prostora, ugovora o najmu stanova, ugovora o korištenju javnih površina, vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima koje se odnose na komunalnu naknadu, komunalni doprinos, postupa po propisima iz oblasti vodnog gospodarstva u dijelu koji se odnosi na obračun naknade za uređenje voda, prati propise iz oblasti protupožarne i civilne zaštite te sudjeluje u izradi akata Grada iz tog područja, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.


REFERENT ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE - Petar Erceg, ekonimist

        -obavlja sve poslove vezano za kupoprodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo (praćenje naplate, utuženja, izračun i sastavljanje ugovora radi prekida obročne otplate, potvrde i brisovna očitovanja), vodi brigu o istinitosti i točnosti baze podataka radi ovrhe radi naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za uređenje voda, te vodi upravni postupak i rješava u tim upravnim stvarima sukladno zakonu, prikuplja, sređuje, evidentira, kontrolira i obrađuje podatke prema uputama pročelnika, obavlja jednostavnije poslove u pripremanju dokumentacije prema uputama pročelnika te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.


REFERENT - KOMUNALNI REDAR - 2 izvršitelja: Ante Markotić, i Joško Carević

          -obavlja nadzor nad  primjenom Zakona o komunalnom gospodarstvu i gradskih odluka u cilju održavanja komunalnog reda, vodi upravni postupak i donosi rješenja iz svoje nadležnosti, poduzima mjere u praćenju izvršenja rješenja o uvođenju komunalnog reda, utvrđuje prekršaje, izdaje obvezne prekršajne naloge, izriče kazne na mjestu počinjenja prekršaja, predlaže pokretanje prekršajnog postupka i izdaje naloge za uvođenje komunalnog reda i prati provedbu naloga, vrši  premjeravanje objekata radi utvrđivanja površine  istih u svrhu obračuna visine komunalne naknade, vodi zapisnik i postupak dostave zapisnika strankama te sve poslove u svezi s tim. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.


SLUŽBENA OSOBA:               KONTAKT:


Ante Gašpar, dipl.iur. tel. 021 680-026
Mirko Vrcan, dipl.oec. tel. 021 680-033 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Goran Franić, dipl.ing.agr.
tel. 021 680-032 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Paula Bagarić, ing.građ.   e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Petar Erceg tel. 021 680-031 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ante Markotić 098 909 8702
Joško Carević 099 211 7361