Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Upravni odjel za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove obavljaju se poslovi koji su Ustavom, zakonom ili drugim posebnim propisima dodijeljeni jedinicama lokalne samouprave i to osobito poslovi koji se odnose na:

  • gospodarstvo,
  • ure?enje naselja i stanovanja,
  • prostorno i urbanisti?ko planiranje,
  • komunalne djelatnosti,
  • imovinsko-pravne poslove,
  • zatitu i unapre?enje prirodnog okolia,
  • prometa na svom podru?ju,
  • protupoarnu i civilnu zatitu.

 
UNUTARNJE USTROJSTVO:


PRO?ELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, GOSPODARENJE PROSTOROM I KOMUNALNE POSLOVE - Ante Gapar, dipl.iur.

          -upravlja i rukovodi radom Upravnog odjela te organizira i koordinira poslove iz djelokruga Upravnog odjela, prou?ava, rjeava ili usmjerava rjeavanje najsloenijih poslova u djelokrugu Upravnog odjela, radi na planiranju i provo?enju programa i projekata, potpisuje akte Upravnog odjela, obavlja nadzor nad ostvarenjem plana i programa te provo?enje odluka ?ije je provo?enje u nadlenosti Upravnog odjela, predlae Gradskom vije?u i Gradona?elniku donoenje akata iz nadlenosti Upravnog odjela i sudjeluje u izradi istih,  organizira i vodi pojedina radna tijela Gradskog Vije?a, obavlja i druge poslove po nalogu gradona?elnika i zamjenika gradona?elnika.


VII STRU?NI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI - Mirko Vrcan, dipl.oec.

          -prou?ava  propise i prati stanje u podru?ju gospodarstva, komunalnog gospodarstva i zatite okolia  te propise koji se odnose na upravljanje gradskom imovinom i propise kojima je regulirana materija zakupa poslovnih prostora u vlasnitvu Grada, te sudjeluje u izradi akata za tijela Grada u tim oblastima, obavlja sloenije upravne, analiti?ko normativne, financijsko-planske i druge stru?ne poslove, informati?ke, op?e i administrativne poslove koji se odnose na obradu, analizu, pripremu, izvjetavanje, pra?enje, koordinaciju, evidenciju u gospodarstvu (malo i srednje poduzetnitvo, poljoprivreda, umarstvo i lovstvo, ugostiteljstvo i turizam, industrija, energetika i mineralne sirovine, promet i veze, zadrugarstvo, poslovne zone, ste?ajevi i likvidacije, planovi razvoja, prati propise, praksu i natje?aje te priprema projekte za apliciranje na upanijske, dravne i EU fondove), te obavlja i druge poslove po nalogu pro?elnika.


VII STRU?NI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU I VODNO GOSPODARSTVO - Goran Frani?, dipl.ing.agr.

          -prou?ava propise, obavlja stru?ne poslove, te izra?uje nacrte odluka i drugih akata iz nadlenosti Grada koji se odnose na vodno gospodarstvo, poljoprivredno zemljite, raspolaganje zemljitem u vlasnitvu Republike Hrvatske, razvoj poljoprivrede, sto?arstva, vinogradarstva, vo?arstvo i umarstvo, predlae mjere poticanja za rentabilno gospodarenje resursima poljoprivrednog zemljita, voda, uma i sto?arske proizvodnje racionalno ?uvanje i skladitenje poljoprivrednih proizvoda, prati propise i praksu i natje?aje te priprema projekte za apliciranje za upanijske, dravne i EU fondove, obavlja i druge poslove po nalogu pro?elnika.


STRU?NI SURADNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNE POSLOVE - Paula Bagari?, ing.gra?.

          -prati propise iz oblasti prostornog ure?enja i gradnje te obavlja upravne, administrativne i stru?ne poslove i sudjeluje u izradi prostorno planske dokumentacije, vodi evidenciju o imovini Grada, sudjeluje u pripremi dokumentacije za natje?aj za projektiranje, gradnju i odravanje objekata, nadzire i kontrolira  provo?enje Odluke o komunalnom redu, Zakona o komunalnom gospodarstvu i svih ostalih akata kojima je regulirano podru?je komunalnog gospodarstva u smislu koritenja javno prometnih povrina, deponija otpada, zelenih povrina, izgleda pro?elja zgrada, zatita voda, sudjeluje u izradi ugovora o zakupu poslovnih  prostora, ugovora o najmu stanova, ugovora o koritenju javnih povrina, vodi upravni postupak i rjeava u upravnim stvarima koje se odnose na komunalnu naknadu, komunalni doprinos, postupa po propisima iz oblasti vodnog gospodarstva u dijelu koji se odnosi na obra?un naknade za ure?enje voda, prati propise iz oblasti protupoarne i civilne zatite te sudjeluje u izradi akata Grada iz tog podru?ja, obavlja i druge poslove po nalogu pro?elnika.


REFERENT ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE - Petar Erceg, ekonimist

        -obavlja sve poslove vezano za kupoprodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo (pra?enje naplate, utuenja, izra?un i sastavljanje ugovora radi prekida obro?ne otplate, potvrde i brisovna o?itovanja), vodi brigu o istinitosti i to?nosti baze podataka radi ovrhe radi naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za ure?enje voda, te vodi upravni postupak i rjeava u tim upravnim stvarima sukladno zakonu, prikuplja, sre?uje, evidentira, kontrolira i obra?uje podatke prema uputama pro?elnika, obavlja jednostavnije poslove u pripremanju dokumentacije prema uputama pro?elnika te obavlja i druge poslove po nalogu pro?elnika.


REFERENT - KOMUNALNI REDAR - 2 izvritelja: Ante Markoti?, i Joko Carevi?

          -obavlja nadzor nad  primjenom Zakona o komunalnom gospodarstvu i gradskih odluka u cilju odravanja komunalnog reda, vodi upravni postupak i donosi rjeenja iz svoje nadlenosti, poduzima mjere u pra?enju izvrenja rjeenja o uvo?enju komunalnog reda, utvr?uje prekraje, izdaje obvezne prekrajne naloge, izri?e kazne na mjestu po?injenja prekraja, predlae pokretanje prekrajnog postupka i izdaje naloge za uvo?enje komunalnog reda i prati provedbu naloga, vri  premjeravanje objekata radi utvr?ivanja povrine  istih u svrhu obra?una visine komunalne naknade, vodi zapisnik i postupak dostave zapisnika strankama te sve poslove u svezi s tim. Obavlja i druge poslove po nalogu pro?elnika.


SLUBENA OSOBA:               KONTAKT:


Ante Gapar, dipl.iur. tel. 021 680-026
Mirko Vrcan, dipl.oec. tel. 021 680-033 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Goran Frani?, dipl.ing.agr.
tel. 021 680-032 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Paula Bagari?, ing.gra?.   e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Petar Erceg tel. 021 680-031 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ante Markoti? 098 909 8702
Joko Carevi? 099 211 7361