Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi koji su Ustavom, zakonom ili drugim posebnim propisima dodijeljenji jedinicama lokalne samouprave i to osobito poslovi koji se odnose na:

•    predškolskog odgoja i naobrazbe,
•    osnovnog i srednjeg školstva,
•    kulture,
•    sporta,
•    javnih radova,
•    tehni?ke kulture,
•    primarne zdravstvene zaštite,
•    revitalizacije etno-eko sela,
•    aktivne suradnje s Turisti?kom zajednicom
•    pomo? i njega u ku?i,
•    udruga.

 

 

Viši stru?ni suradnik za društvene djelatnosti  - Alen Katavi? dipl.iur.
         
          -prati stanje u podru?ju djelovanja udruga civilnog društva u podru?ju društvenih djelatnosti; izra?uje projekte i nacrte akata za tijela Grada iz podru?ja društvenih djelatnosti; radi na provedbi natje?aja za potpore projektima i programima udruga civilnog društva u svom podru?ju; sudjeluje u organiziranju javnih manifestacija zna?ajnih za Grad Vrgorac iz oblasti predškolskog odgoja, školstva, kulture i športa; priprema Odluke i druge op?e akte te ugovore vezano za poslove koji se odnose na brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport; sudjeluje u izradi nacrta akata iz nadležnosti Odjela za potrebe Gradskog vije?a i Gradona?elnika; obavlja i druge poslove po nalogu pro?elnika.

Stru?ni suradnik za društvene djelatnosti – Sanja Rakuši? Vukosav, upravni pravnik

          -obavlja manje složene upravno-pravne i analiti?ke poslove, te izradu odgovaraju?e dokumentacije po nalogu pro?elnika, sudjeluje u pripremi i obradi dokumentacije za natje?aje iz oblasti školstva, sudjeluje u organizaciji gradskih kulturnih manifestacija, radi na poslovima obrade dokumentacije i izrade akata vezanih za programe socijalne skrbi, sura?uje s Gradskim kulturnim ustanovama i udrugama u pripremi programa kulturnih manifestacija, prikuplja, evidentira i obra?uje podatke prema uputama pro?elnika, priprema Izvješ?a o izvršenim programima iz oblasti kulture, obavlja i druge poslove po nalogu pro?elnika Upravnog odjela.


Administrativni tajnik – Tanja Kalajži?, ekonomist

          -obavlja poslove prijepisa i umnožavanja dokumentacije; priprema naloge za isplatu sredstava iz Prora?una Upravnog odjela za društvene djelatnosti, sudjeluje u obradi dokumentacije koja se odnosi na naknadu sredstava za novoro?en?ad, te jednokratne nov?ane pomo?i iz Programa socijalne skrbi, vodi evidenciju odlazne pošte i otprema poštu, po potrebi vodi poslove za ostale Upravne odjele, obavlja i druge poslove po nalogu  pro?elnika Upravnog odjela.


SLUŽBENE OSOBE               KONTAKT:


Alen Katavi?, dipl.iur. tel. 021 680-027; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Sanja Rakuši?-Vukosav tel. 021 680-029; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tanja Kalajži? tel. 021 680-028; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it