Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

PODACI O GOSPODARSKOJ ZONI


  

Odluka nadlenog tijela o osnivanju zone: DA (od 08. travnja 2004.)
Naziv poduzetni?ke zone:   R a v ? a
Lokacija:   Maji?a pravac
Adresa zone:    -
Povrina zone (u ha): 68 ha
Vlasnitvo zemljita:
62 ha Grad Vrgorac, 6 ha privatni vlasnici

Broj poduzetnika investitora: -
Planirani broj zaposlenih: -
Razdoblje provedbe programa:   do kraja 2013.
Stanje infrastrukturne opremljenosti: Neopremljena
Stanje projektne dokumentacije zone:   Izra?enaSTANJE PROSTORNE DOKUMENTACIJE

Prostorni plan a) u pripremi    b) u postupku usvajanja    c) usvojen
Urbanisti?ki ili detaljni plan ure?enja a) u pripremi    b) u postupku usvajanja    c) usvojen

   
   

          Gospodarska zona Rav?a smjetena je sjeverno i juno od dravne ceste D62, dionice Zagvozd Vrgorac uz ?vor Rav?a na autocesti A1. ire podru?je obuhvata Urbanisti?kog plana ure?enja zone kojeg je donijelo Gradsko vije?e Grada Vrgorca dana 18. srpnja 2008. godine ome?eno je s juga planiranom autocestom A1 (dionica Rav?a Plo?e), a sa zapada spojnom cestom ?vor Rav?a D62, dok dravna cesta D62 presijeca gospodarsku zonu preko sjeverne ?etvrtine. Vrijedi istaknuti kako je geografski poloaj zone vie nego povoljan za ulaga?e jer, osim to se nalazi na samom izlazu s autoceste A1, u neposrednoj blizini zone su Vrgorac (6 km), budu?a trajektna luka u Drveniku (10 km), luka Plo?e (30 km), Makarska (30 km), Metkovi? (40 km), granica s BiH (10 km), Me?ugorje (30 km), a nisu daleko ni Mostar (60 km) i Split (85 km).
Ukupna povrina obuhvata iznosi 68,34 ha, a Urbanisti?kim planom utvr?eno je kako ?e namjena povrina u sklopu gospodarske zone biti: proizvodna (preteito zanatska) te poslovna (usluna i trgova?ka).
Osim navedenog Urbanisti?kog plana ure?enja zone, ishodovana je 19.05.2010. lokacijska dozvola za izgradnju prometnica s pripadaju?om infratsrukturom u gospodarskoj zoni Rav?a , a 06.09.2011. i Potvrda glavnog projekta (ex: gra?evinska dozvola)  prometnica s pripadaju?om infratsrukturom. U tijeku su radnje odabira izvo?a?a radova, a potom ?e usljediti i sai radovi na infrastrukturnom opremanju prve faze zone. Uz to, ve?im smo dijelom rjeili i imovinsko-pravne odnose u zoni  budu?i je Republika Hrvatska ispustila umsko zemljite u obuhvatu zone koje se nalazilo u njezinom vlasnitvu Gradu Vrgorcu kao jedinici lokalne samouprave te se Grad Vrgorac u Zemljinoj knjizi upisao kao stvarni vlasnik 62 ha (cca 91%) zemljita unutar zone. Preostalih 6 ha u privatnom je vlasnitvu, a u najskorije vrijeme o?ekujemo postizanje nagodbi s vlasnicima tih ?estica kako bi u potpunosti apsolvirali ovo pitanje. Izra?ena je i Studija opravdanosti i isplativosti ulaganja u gospodarsku zonu Rav?a koja je pokazala kako je osnivanje i realizacija ovog projekta u potpunosti opravdana kako za Grad Vrgorac i njegove itelje, tako i za potencijalne investitore.

KONTAKT OSOBA: Mirko Vrcan, dipl.oec.   

tel.
021 680-033;    
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it