Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

 
   Vrgorac je specifi?no kulturno i geografsko podru?je koje svojim karakteristi?nostima pripada podneblju Dalmatinske zagore. Svaki dijeli? ovog prostora, svaka ku?a, ulica, suhozid i biljka zrcali nepogrešivu i autohtonu sliku Majke Zagore. Sukladno tome, grad Vrgorac i njegovi gra?ani s ponosom isti?u svoje kulturno naslije?e i prirodne znamenitosti. S ciljem o?uvanja istih, posebna važnost i potpora daju se kulturno umjetni?kim društvima i raznim udrugama koje, svaka ponaosob, predstavlja važnu kariku lanca koji nevidljivo ali ?vrsto spaja ovaj kraj u jednu cjelinu.

Na podru?ju vrgorske krajine aktivna su dva kulturno umjetni?ka društva: Kulturno umjetni?ko društvo "Vrgorska krajina" i Kulturno umjetni?ko društvo "Dusina"; koja, kao nosioci i ?uvari tradicionalnih plesova i napjeva, uživaju podršku Grada.

Više o vrgorskim KUD-ovima saznajte u posebnim odjelima kategorije "KULTURNO UMJETNI?KA DRUŠTVA".