Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Gradsko izborno povjerenstvo grada Vrgorca objavilo je IZVJEŠ?E GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA VRGORCA O VISINI TROŠKOVA IZBORA I NA?INU NJIHOVA KORIŠTENJA ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA 2013. GODINE
 
I.
 
Temeljem ?l.126. to?.5. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br.144/12), sredstvima za provedbu izbora raspolaže izborno povjerenstvo jedinice, a isto je odgovorno za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu odgovaraju?ih sredstava izbornim tijelima koja obuhva?aju i sredstva za naknadu obavljanja administrativnih i stru?nih poslova, te je nadležno izborno povjerenstvo dužno objaviti cjelovito izvješ?e o visini troškova izbora i na?inu njihovog korištenja, u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora, na internetskoj stranici jedinice.
Sukladno Odluci Vlade RH o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i ?lanovima bira?kih odbora za provedbu lokalnih izbora (Narodne novine br.65/13) i Odluci Vlade RH o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i ?lanovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora (Narodne novine br. 66/13) obra?unate su naknade, a materijalni troškovi iskazani sukladno s ra?unima izdanim za provedbu lokalnih izbora.
Slijedom navedenog, Gradsko izborno povjerenstvo grada Vrgorca objavljuje izvješ?e o visini troškova izbora i na?inu njihova korištenja za provedbu lokalnih izbora održanih 19.05.2013. (prvi krug), i 02.06.2013. (drugi krug).
 
II.
 
Rashodi: 417.925,24  kn
1. Bira?ki odbori     1. krug                                                                157.809,60   kn  
2. Bira?ki odbori     2. krug                                                                157.809,60   kn                                                                                                         
               (27 bira?kih odbora po 10 ?lanova – ukupno 270 ?lanova)  
3. Gradsko izborno povjerenstvo                                                         69.436,56  kn
              (6 ?lanova stalnog sastava i 6 ?lanova proširenog sastava)
   Na temelju odluke Vlade o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i ?lanovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora predsjedniku, potpredsjedniku i ?lanovima stalnog sastava izbornog povjerenstva grada sa 26 do 50 bira?kih mjesta odre?uje se naknada u iznosu od 3.600,00 kuna neto po osobi za 2 kruga izbora, a ?lanovima proširenog sastava odre?uje se naknada u iznosu od 2.340,00  kuna neto po osobi (odnosno 65 % od iznosa 3.600,00 kuna)
4. Najam privatnih ku?a                                                                           7.000,00  kn
                (7 ku?a u iznosu po 500,00 kuna za  dva kruga)
5. Naknada za stru?ni tim                                                                            4.558,96  kn
    (1 osoba -stru?ni tim za ra?unovodstvene poslove – 2.340, kuna neto)
6. Materijalni troškovi
6.1. Uredski i ostali potrošni materijal                                                   12.010,52  kn
(glasa?ki listi?i, glasa?ke kutije, kuverte, zapisnici i dr.)
6.2. Objava kandidacijskih lista .“Slobodna dalmacija“                          9.000,00  kn
                   6.3. Putni troškovi - koordinator za informatiku                      300,00  kn
 
 
Ukupni troškovi provedbe lokalnih izbora 2013. godine za grad Vrgorac iznose 417.925,24 kuna, uz napomenu da ovo izvješ?e nije kona?no, jer su u tijeku obra?uni naknada za bira?ke odbore, gradsko izborno povjerenstvo  i kontrola dostavljenih podataka, a zbog naknadnog obra?una bankarskih usluga su mogu?a manja odstupanja za iznos koji ?e biti napla?en za bankarske usluge.
 
 
III.
 
Ovo izvješ?e objavit ?e se na internetskoj stranici Grada Vrgorca -  http://www.vrgorac.hr/
 
 
 
PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
           ?ino Ruži?anin, dipl.iur.