Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Projekt "ALTERENERGY"

Projekt partner Splitsko-dalmatinskoj upaniji u stratekom projektu "ALTERENERGY", sufinanciranim sredstvima programa IPA jadranske prekograni?ne suradnje 2007-2013 (eng. IPA ADRIATIC CBC 2007-2013). Strateki projekt "ALTERENERGY" projektnim aktivnostima pridonosi odrivom koritenju energije u malim zajednicama na Jadranu kroz odrivo upravljanje energetskim resursima i proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora kako bi se pove?ala energetska neovisnost malih zajednica. U sklopu projekta se izra?uje "Integrirani plan energetski odrivog razvitka Grada Vrgorca te Studija izvedivosti modernizacije javne rasvjete u naseljima Orah, Banja, Kotezi i Kokori?i. Gradu Vrgorcu su se tako?er osigurala sredstva za infrastrukturni Pilot projekt Modernizacija javne rasvjete u naseljima Orah, Banja, Kotezi i Kokori?i koji se izme?u ostalog odnosi na postavljanje LED rasvjete u navedenim naseljima.