Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Budu?i da je Europska unija dovela nova pravila i regulative na podru?ju odlaganja i gospodarenja otpadnim materijalima a kojih su se obvezne pridržavati sve op?ine i gradovi, Grad Vrgorac uhvatio se u koštac s problematikom te je s toga pokrenuo projekt "Korisni otpad – RECIKLAŽNO DVORIŠTE". Apliciranjem i podnošenjem dokumentacije za navedeni projekt, za isti su dobivena sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost. Ukupni cilj projekta je pridonjeti  što kvalitetnijoj i u?inkovitijoj organizaciji gospodarenja otpadom na podru?ju Grada Vrgorca. Izrada tehni?ke dokumentacije te sama izgradnja reciklažnog dvorišta, prva  je u nizu aktivnosti koje omogu?avaju prvenstveno implementaciju sustavnog gospodarenja korisnim otpadom, odnosno otpadom koji se može reciklirati. 
 
Definicija "RECIKLAŽNOG DVORIŠTA": Reciklažno dvorište fiksno je nadzirano mjesto namjenjeno odlaganju, razvrstavanju i privremenom odlaganju pojedinih vrsta otpada koja nastaju u doma?instvima te sadrži prostor za prihvat korisnog otpada (papir, karton, stiropor, staklo, limenke, plastiku, zeleni otpad, ambalažnog otpada, PET, ALU, glomaznog otpada itd.), ali tako?er sadrži i prostor za prihvat nekih vrsta opasnog otpada (lijekovi, otpadna ulja, baterije, toneri, akumulatori, itd.). 
U Reciklažno dvorište gra?ani mogu donositi otpad u za to postavljene kontejnere ili posude odgovaraju?eg volumena. Sav korisni otpad privremeno ?e se skladištiti do daljnjeg zbrinjavanja kod ovlaštenih tvrtki za recikliranje. Na ovaj na?in bi se pridonjelo održivom mehanizmu prikupljanja, selektiranja i valorizacije korisnog otpada. 
 
Rezultati koji se o?ekuje izgradnjom reciklažnog dvorišta su smanjenje ukupne koli?ine otpada koji bi bio odložen na gradski deponij, pove?anje svijesti privrednih subjekata i lokalne zajednice o selektivnom odlaganju otpada, kao i direktna primjena sustava selektivnog prikupljanja i iskorištavanja tržišne vrijednosti korisnog otpada od strane javnog poduze?a Gradske ?isto?e i usluga d.o.o Vrgorac. 
 
Reciklažno dvorište sastoji se od:
 
1. Natkrivenog dijela - u njemu se nalaze zatvoreni kontejneri s poklopcima i zatvoreni ?eli?ni ormari za privremeno odlaganje opasnog otpada.
 
2. Nenatkrivenog dijela - u nenatkrivenom dijelu reciklažnog dvorišta postavljaju se zatvoreni kontejneri s poklopcima odnosno otvorima za ubacivanje korisnog otpada.