Error
 • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Obrazovanje

Ravnatelj: Josip Gapar (tel. 021/674-335 ili mob.: 098/443-909)
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ra?unovo?a: Ante alinovi? (tel. 021/674-026)
Tajnik: Senka Gapar (tel. 021/674-026)kola obavlja djelatnost srednjeg kolstva. Djelatnost kole obuhva?a odgoj i obrazovanje mladei za stjecanje srednje kolske stru?ne spreme te znanja i sposobnosti za rad i nastavak kolovanja. kola je osnovana 1963/1964. godine pod nazivom Gimnazija Tin Ujevi? Vrgorac. Do tada je veliki broj u?enika zavravao samo osnovnu kolu zbog siromatva, nezaposlenosti i slabe prometne povezanosti. Mali je broj mladih nastavljao srednje kolovanje u susjednim gradovima Metkovi?u, Makarskoj i Splitu. Osnivanjem gimnazije u Vrgora?koj krajini po?inje sveobuhvatnije kolovanje mladei, koja nastavkom kolovanja na raznim fakultetima i drugim viim i kolama postie zavidne rezultate i iz koje se stvara intelektualna struktura potrebita ne samo ovom kraju nego iroj drutvenoj zajednici.
kolske godine 1972./1973. kola mijenja ime u Srednjokolski centar Tin Ujevi? Vrgorac, koji osim gimanzije obrazuje i osposobljava kadrove potrebite privredi Vrgorca, a i ire drutvene zajednice: kroja?, galanterist, staklobrusa?.
Reformom kolstva iz 1974. godine Srednjokolski centar Tin Ujevi? Vrgorac obrazuje u?enike u tzv. pripremnom stupnju (2 godine), u zavrnom stupnju za zanimanje kroja?a, galanterista, staklobrusa?a, autolimara, automehani?ara, bravara, strojobravara, tesara i mesara, u ?etverogodinjem obrazovanju za tehni?ara vinara vo?ara vinogradara. suradnika u nastavi, ekonomista i gimnazijsko obrazovanje.
Pod nazivom Srednjokolski centar Tin Ujevi? kola djeluje do 1994. godine kada mijenja ime u Srednja kola Tin Ujevi? Vrgorac.
kola je, od osnivanja do danas, pored redovitog obrazovanja, po potrebi, vrila i izvanredno obrazovanje u?enika, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju pojedinih zanimanja.
U godinama nesebi?nog rada prosvjetara ove kole, usprkos brojnim poteko?ama, zrcali se opravdanost njena postojanja kao izvora mladim naratajima kulturnog, politi?kog, znanstvenog, gospodarskog i svakog drugog hrvatskog identiteta.

ucionicaNeki u?enici ove kole postali su istaknuti profesori, ekonomisti, pravnici, lije?nici, primarijusi, generali, umjetnici i dr.
Valja tako?er istraknuti da osobito velike zasluge u cjelokupnom nastavnom procesu, uklju?uju?i i njegove kvalitete, pripadaju brojnim srednjokolskim profesorima, uz prirodnu nadarenost pojedinaca, to je daje u svemu ovo krto podneblje.
Danas Srednja kola Tin Ujevi? Vrgorac nastavlja dosadanji rad, nastoje?i podi?i svoju kvalitetu. kola se je u posljednjih deset godina ustalila na upis 14 odjela. Ukupni je upisano 350 u?enika. U koli se izvodi plan i program op?e gimnazije, te nastavni plan i program za zanimanje kuhar, konobar, automehani?ar, mesat i ekonomist.
Veliki broj u?enika sa zavrenom gimnazijom i ekonomskom kolom veoma uspjeno nastavlja kolovanje na fakultetima, viim i visokim kolama, te nam je cilj zadrati i podi?i kvalitetu nastavnog procesa, kako bi u?enici stekli to solidnije obrazovanje.

kola obavlja djelatnost srednjeg kolstva. Djelatnost kole obuhva?a odgoj i obrazovanje mladei za stjecanje srednje kolske, srednje stru?ne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak kolovanja.

U okviru djelatnosti izvode se programi za zanimanja:

1. Podru?je rada EKONOMIJA I TRGOVINA za program:
1.1. ekonomist;
2. Podru?je rada STROJARSTVO za programe:
2.1. strojarski tehni?ar,
2.2. strojobravar,
2.3. automehani?ar;
2.4. vodoinstalater
2.5. instalater grijanja
3. Podru?je rada TEKSTIL za program:
3.1. kroja?;
4. Podru?je rada OBRADA KOE za program:
4.1. galanterist;
5. Za program:
5.1. op?a gimnazija
6. Podru?je rada PREHRANA
6.1. Zanimanje: mesar
7. Podru?je rada POLJOPRIVREDA
7.1. Zanimanje: vo?ar vinar - vinogradar
8. Podru?je rada UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
8.1. Zanimanja: konobar
8.2. Zanimanje: kuhar


kola obavlja i srednjokolsko obrazovanje odraslih za sljede?e obrazovne programe:

 • ekonomist,
 • strojarski tehni?ar,
 • strojobravar,
 • automehani?ar,
 • kroja? i
 • galanterist.


Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad kole u cilju ostvarivanja ostvarivanja srednjokolskog obrazovanja mladei i odraslih, nastavnog plana i programa te godinjeg plana i programa kole.
Unutranjim ustrojstvom kole povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultata rada u procesu odgoja i obrazovanja u?enika primjereno zadovoljavanju njihovih potreba i interesa, te rad kole kao javne slube.
Unutarnje ustrojstvo kole osigurava se ostvarivanje nastave i drugog stru?no pedagokog rada, te administrativno stru?nih, ra?unovodstveno financijskih i pomo?no tehni?kih poslova.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i na?inu rada kole poblie se ure?uje ustrojstvo i na?in rada kole, radna mjesta u koli, i rad kole kao javne slube.
Trenutno u koli radi 40 zaposlenika od ?ega 28 sa punim radnim vremenom dok ostalih 12 radi sa nepotpunim radnim vremenom (rade u vie kola). Najve?i broj zaposlenika je sa visokom stru?nom spremom, njih je 28, sa viom stru?nom spremom je 4 zaposlenika, VKV radnika je 3, dok je 5 zaposlenika sa srednjom stru?nom spremom.
Poteko?e u radu predstavljaju manjak prostora i neadekvatna oprema. U narednom kratkoro?nom razdoblju planiramo izgraditi nekoliko specijaliziranih u?ionica za to ve? imamo i projektnu dokumentaciju, gra?evnu dozvolu i planom upanije osigurana sredstva.

Kakva je budu?nost kole? Konstantno opada broj u?enika. Mlade je bez perspektive jer nema radnih mjesta, nema tvorni?kih pogona, i ako se ovako nastavi, prijeti opasnost prestanka funkcioniranja kole. Me?utim, kako smo u kategoriji jedne manje polivalentne srednje kole, koja se nalazi u nerazvijenom dijelu Dalmatinske zagore, trebali bi imati ve?e razumijevanje prosvjetnih struktura od upanije do ministarstva. Problem bi se mogao rijeiti ?e?om promjenom stru?nih zanimanja, koje ?e obrazovati kola. Potrebni su nam manji razredni odjeli s vie stru?nih kadrova za obavljanje samostalnih djelatnosti, ?ime bi se pove?ala zaposlenost mladei u ovom kraju.
Vjerujemo u perspektivu nae kole i da ?e se njezina kvaliteta vidjeti i ubudu?e kada se maturanti budu upisivali na fakultete. Moramo jo u naoj koli pomiriti vlastitu tradiciju i neke suvremene zahtjeve europskoga kolstva. Tradicionalni sustav treba nadopuniti nekim suvremenim detaljima, koritenjem tehnike uvesti nove pristupe i metode u nastavu, te osigurati to vie izbornih sadraja, koje ?emo ponuditi u?enicima. U tome ?e svoj doprinos dati svi profesori nae kole.

Ravnatelj
Josip Gapar

Naziv ustanove: OSNOVNA KOLA VRGORAC"
Osoba na ?elu ustanove: Kreimir Kuran (ravnatelj)


Adresa:

 • Osnovna kola Vrgorac", Matice hrvatske 9., 21276 Vrgorac


  Kontakti ustanove:

 • 021-678-743 - ravnatelj,
 • 021-675-222- tajnitvo,
 • 021-674-008 - ra?unovodstvo, pedagog, defektolog,
 • 021-678-744- knjinica,
 • Mob.-098-432 972,
 • fax: 021-675-222,
 • e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Osnovna kola Vrgorac" organizira odgojno -obrazovni rad u mati?noj koli u Vrgorcu i trinaest podru?nih kola (jedanaest ?etverorazrednih i dvije osmorazredne). Ukupan broj u?enika je 748 raspore?enih u 46 odjela. U mati?noj koli ima 529 u?enika (182 od 1. - 4. r., a 347 od 5. do 8. razreda), dok se u podru?nim kolama (odjelima) broj u?enika kre?e od dva (u Mijacima), do 40 (u Dusini). Udaljenost podru?nih kola od mati?ne kole kre?e se od 3 do 37 kilometara, a u?enici
putuju do kole ( autobusom) ?ak i po 25 km. Ina?e prijevoz je organiziran za 302 u?enika i to iz devet pravaca u prvoj i tri pravca u drugoj smjeni.

Uz redovnu nastavu, u?enicima je omogu?eno rano u?enje stranog jezika od prvog razreda (u svim podru?nim odjelima) i izborni program drugog stranog jezika i informatike. Veliki broj u?enika uklju?enje u izvannastavne aktivnosti, posebno u kolski zbor i orkestar (flaute, mandoline i gitare), a na SSK Matokit djeluje sa sekcijama nogometa, rukometa, atletike, tenisa i te kick boxinga. Usluge kolske kuhinje koriste u?enici mati?ne i podru?nih kola (Dragljane, Veliki Prolog i Dusina).

Djelatnost kroz povijest:Osnovna kola Vrgorac" osnovana je 1835. godine pod nazivom Pu?ka kola Vrgorac. Incijator za otvaranje kole bio je prvi na?elnik Vrgorca Mate Martinac p. Ivana.
Nastava je organizirana u privatnim ku?ama i to prvo u ku?i prvog u?itelja Brandinia, zatim u Polica, Markoti?a, te u ku?i Musani?a koju je sagradio za potrebe kole. Dananja zgrada osnovne kole otvorena je po?etkom 1963. godine. Jedan od u?itelja u Vrgorcu bio je i Ivan Ujevi? (od 1884. do 1897. godine ) gdje mu se 1891. godine u kuli Kapetanovi?a rodio sin Augustin Tin Ujevi?. Nakon osnovne kole u Vrgorcu najstarije osnovne kole su u Zavojanima (otvorena 1880. godine u zaseoku Potpolje u ku?i Pivac, zvanom Kova?i?) i u Kozici (otvorena 1866. godine u ku?i Jujinovi?a). Po?etkom 20. stolje?a po?inje zna?ajnije otvaranje osnovnih kola, jer po zaduenju Kotarskog kolskog vije?a iz Makarske u?itelj Mate Jelavi? pronalazi prostor i otvara kole u Dusini, Um?anima, Orahu i Kotezima. Nedugo iza toga otvaraju se kole u Velikom Prologu, Orahu, Rav?i i Kokori?ima, a izme?u dva rata kole su dobili Stilja, Poljica, Duge Njive, Kljenak, Prapatnice, Mijaca, Vina, Ra?ane i Dragljane. Kona?no nakon drugog svjetskog rata otvaraju se posljednje tri kole: Podprolog, libina i Banja. Sve navedene osnovne kole djelovale su samostalno do 1963. godine kada se u zapadnom dijelu op?ine formira Osnovna kola Vladimir Nazor" sa sjeditem u Dragljanima sa sedam podru?nih kola i Osnovna kola Ante Martinac" sa sjeditem u Vrgorcu sa preostalih jedanaest podru?nih kola. U 1988. godini dolazi do spajanja tih dviju kola u jedinstvenu osnovnu kolu Ante
Martinac" sa sjeditem u Vrgorcu, koja 1992. godine mijenja naziv u Osnovna kola Vrgorac".

U koli je uposleno 26 u?itelja razredne nastave, 37 u?itelja predmetne nastave, 4 stru?na suradnika, 8 vjerou?itelja i 24 administrativno- tehni?kog osoblja, odnosno ukupno 99 zaposlenika. Sa VSS imamo 45, VS-31 a sa SSS 6 zaposlenika.

kola posebnu pozornost poklanja radu s nadarenim u?enicima i postie zna?ajne rezultate. Najbolje rezultate postigli su u?enici iz kemije i tako u posljednjih 10 godina na upanijskim natjecanjima osvojili devet puta prvo mjesto, jedan put drugo, est puta tre?e i dva puta ?etvrto mjesto. Isto tako na dravnim natjecanjima u?enici su osvojili dva puta drugo, dva puta tre?e i dva puta ?etvrto mjesto. Odli?ne rezultate postiemo i u matematici, biologiji i fizici (znatan broj prvih mjesta na upanijskim i po nekoliko tre?ih mjesta na dravnim natjecanjima). Redovni smo sudionici upanijske smotre Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje i ponosimo se sa tri nagrade za najuspjeniji etnografski prikaz zavi?aja ( 1997., 1998. i 1999.) ijednom drugom nagradom na dravnoj smotri (Metkovi?, 1998.). U me?unarodne Eko-kole uklju?ili smo se 2002. godine i nositelji smo Zelene zastave od 2003. godine. Uspjeni smo u sakupljanju starog papira i nagra?ivani od strane Ministarstva zatite okolia za ?etvrto mjesto u dravi (2003. godina) i od upanije Splitsko-dalmatinske u 2005. i 2006. godini.

Ponosni smo na sve dobivene nagrade i priznanja, a posebno na plaketu Grada Vrgorca (2003. godine) i Ministrovo priznanje za uspjean, kvalitetan i kreativan rad (2000. godine).

Dje?ji vrti? "P?elica" Vrgorac

Dje?ji vrti? "P?elica" Vrgorac
Ravnatelj: ana Jerkui?
Ravnatelj (telefon 021 674 222, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
Tajnik (tel: 021 674 228)Na temelju broja djece, broja skupina, primarnog programa sukladno Zakonu o predkolskom odgoju i naobrazbi te elementima standarda drutvene brige o djeci predkolskog uzrasta Grada Vrgorca broj djelatnika je slijede?i:
Ravnatelj, vs
Defektolog-logoped, vss
Medicinska sestra, sss
Odgojiteljice - 12 djelatnika, vs
Tajnik, vs
Ra?unovo?a, vs
Kuharica, kv
Pomo?nica kuharice, kv
Ekonom-servirka, kv
Sprema?ice, nkv


Osnovna djelatnost ove ustanove je odgoj i naobrazba djece predkolskog uzrasta.
U ovoj odgojno obrazovnoj ustanovi polazimo od na?ela pluralizma i slobode u primjeni pedagoki ideja, koncepcije razli?itosti u svim vrstama i oblicima provo?enja programa. Poti?emo izvritelje programa pri planiranju i programiranju te njegove realizacije pri tom uvaa vaju?i interese, elje i potrebe djece. Putem odgojnih (radnih) centara poti?emo kreativnost, razvoj intelektualnih, duhovnih, moralnih i drugih sposobnosti primjerenih uzrastu djeteta. Kako bi zadovoljili potrebe i interese djece organiziramo odre?ene sekcije, projekte, igraonice. Itencija nam je da kroz takve i sli?ne programe uklju?imo i roditelje. Poto je skrb i njega tako?er vrlo bitan segment za djecu predkolskog uzrasta, tijekom godine kontinuirano vodimo evidencijuo zdravstvenom stanju i eventualnim povredama, kao i evidenciju opobolu djece. Permanentno vodimo brigu o epidemiolokim indikacijama, kontinuirano vodimo evidenciju sanitarnog nadzora. Prehranu smo kvantitetom i kvalitetom prilagodili razvojnim potrebama djece (kalorije, vitamini, proteini ugljikohidrati i ostali sastojci) potrebni organizmu za zdra vipra vilan razvoj. Suradnju sa svim ?imbenicima na nivou grada i ire svake godine pokuavamo intezivirati i podi?i na viu razinu.
Razina i organizacija rada i kvalitet moraju biti u stalnom usponu s jasno odre?enim smjernicama za poboljanje uvjeta koji ?e djeci osigurati kvalitetniji, sadrajniji i bogatiji rad i boravak u ovoj ustanovi. Uz maksimalan angaman svih djelatnika vrti?a i materijalnu potporu koju nam prua gradska uprava Grada Vrgorca uspjeno moemo ostvariti sve zada?e i stvoriti uvjete koji ?e djeci boravak u vrti?u zamijeniti toplinu doma i mati smjernice za prve ivotne korake.

Mi smo prva organizirana stepenica u odgojno-obrazovnom sustavu. Na osniva? preopoznao je zna?aj i ulogu predkolskog odgoja kao vrlo bitan segment u odgojno-obrazovnom susta vu te nam daje punu podrku u materijalnom, moralnom i svakom drugom smislu pomau?i i poti?u? na rad.
Dje?ji vrti? po?eo je s radom 1980. god u sastavu osnovne kole. Formirane su tri odgojno-obrazovne skupine, jedna jasli?na i dvije vrti?ke, 12 djece u jaslicama 45 u mjeovitm skupinama (ukupno 57). u 1991. godini vrti? se odvojio od kole sukladno Zakonu o predkolskom odgoju i naobrazbi i postao samostalna ustanova. U pedagokoj 2006/07. godini u vrti? je upisano 165 djece raspore?eno u sedam odgojno-obrazovnih skupina. Za slijede?u pedagoku  2007/08. godinu prijavilo se 172 djece. Svake godine sve je ve?i interes  za koritenje naih odgojno-obrazovnih primarnih programa.
Dogradnjom vrti?a 2004. god. osigurani su uvjet za prijem svih koji imaju potrebu koritenja naih usluga. Uz realizaciju redovnog programa obiljavam sve vanije datume i blagdane, radimo odre?ene projekte putm kojih djeca bolje upoznaju svojzavi?ajprednosti nae sredineu cimo ih o zdravojhraniitd. Sudjelujemo na danima kruha naeg grada i panije. Prire?ujemo predstave za Svetog Nikolu, Boi?, Uskrs itd. Organiziramo svake godine dane predkolskog odgoja Grada Vrgorca. Sudjelujemo i na upanijskim danima predkolskog odgoja Splitsko-dalmatjnske upanije. Prole godine bili smo suorganizatori predkolskih dana Splitsko-dalmatinske upanje organiziramo tako?er svake godine zabavno glazbenu ve?er u portskoj dvorani pod pokroviteljstvom naeg grada itd. Uz navedene aktivnosti u naoj odgojno-obrazovnoj ustanovi cilj i zada?a nam je da permanentno razinu i kvalitet ove ustanove poboljavamo u intresu i potrebi djece na njihovom odgojno-obrazovnom putu, a osobito teimo:
- da imamo vrti? po mjeri djeteta
- vrti? bez prisile (vrti? u koji ?e djeca i?i sa zadovoljstvom)
- permanentno osnaivan je unutarnje snage i potencijala vrti?a timska suradnja i u?enje
- stvaranje to kvalitetnijeg vrti?a za cjelovit razvoj djece rane dobi.

Zbog velikog broja djece, u planu je i nadogradnja dje?jeg vrti?a u Dusini.